Onze impact

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving

Impact betekent dat klanten en partners de door ons ontwikkelde kennis optimaal gebruiken en toepassen. We streven naar maximale impact, in het bijzonder bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. De komende jaren vergroten we onze impact. Niet door alles zélf te willen, kunnen of weten, maar door samen met andere partijen integrale oplossingen te ontwikkelen.

Hoe creëren we impact?

We richten ons op onderwerpen waar we écht het verschil kunnen maken. Waar we onderscheidend zijn. Onderwerpen van voldoende schaalgrootte, waar TNO een ‘right to play’ heeft door de aanwezige kennis en positie. Die multidisciplinair van aard zijn en een beroep doen op onze vaardigheden. Wát we doen, doen we goed, of we doen het niet.

We creëren impact op vele terreinen, maar onze bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken is vaak moeilijk meetbaar. Dit komt omdat de grootschalige toepassing vaak jaren later volgt. Daarnaast is innovatie niet alleen een optelsom van onze (deel-) bijdragen, maar ook van andere partijen.

Positieve impact en duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke uitdagingen worden steeds meer benaderd vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarom hebben wij ook onze bijdragen aan SDG’s inzichtelijk gemaakt. Zo verbinden we ons aan de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling en positieve impact op de maatschappij. In ons model zijn de meest relevante SDG’s voor heel TNO uitgelicht.

Ben je benieuwd naar voorbeelden van onze maatschappelijke bijdrage? Bekijk de uitgelichte SDG’s en ontdek hoe wij bijdragen aan positieve impact én duurzame ontwikkeling.

TNO geaccepteerd als ondertekenaar van het global compact van de Verenigde Naties.

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat TNO is geaccepteerd als ondertekenaar van het United Nations Global Compact. We heten TNO van harte welkom in een wereldwijd netwerk van meer dan 9.500 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke deelnemers die zich inzetten voor het bouwen aan een duurzame toekomst.

De Sustainable Development Goals

 1. No poverty
 2. Zero hunger
 3. Good health and well-being
 4. Quality education
 5. Gender equality
 6. Clean water and sanitation
 7. Affordable and clean energy
 8. Decent work and economic growth
 9. Industry, innovation and infrastructure
 10. Reduced inequalities
 11. Sustainable cities and communities
 12. Responsible consumption and production
 13. Climate action
 14. Life below water
 15. Life on land
 16. Peace, justice and strong institutions
 17. Partnerships for the goals

SDG3: Goede gezondheid en welzijn

SDG3 gaat over het verzekeren van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden. Belangrijke pijlers zijn het voorkomen van vroegtijdige sterfte door overdraagbare- en niet-overdraagbare ziekten, en psychische aandoeningen. Onze unit Gezond Leven richt zich op vier domeinen; Jongeren, Werk, Biomedische Gezondheid en Digitale Levensstijl. Ook andere units, zoals Energietransitie en Industrie, houden rekening met de impact van hun werk op de gezondheid van een bevolking.

We ontwikkelden een snelle, goedkope en betrouwbare coronatest die binnen een uur het COVID-19 virus kan opsporen.

Om achterstanden in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen, hebben we een systeem nodig waarmee we de ontwikkeling kunnen volgen. Daarom hebben we de D-score ontwikkeld. Deze vormt nu de wetenschappelijke ruggengraat voor het integreren van metingen rondom de ontwikkeling van kinderen uit andere landen.

TNO is vergevorderd met de ontwikkeling van een biosensor. Dit is een klein apparaatje dat een druppel bloed kan analyseren om vast te stellen of iemand is blootgesteld aan zenuwgas, een infectieziekte heeft of een hartaanval heeft gehad. Delta Diagnostic is onze spin-off die de sensor momenteel van het laboratorium naar de markt brengt.

Met dank aan apps, sensoren en data kunnen we steeds nauwkeuriger meten hoe ons lichaam eraan toe is. TNO draagt bij aan de ontwikkeling van deze innovaties. Onderzoek is erop gericht om de metingen van verschillende sensoren slim te combineren en mensen zelf de zeggenschap te geven over wat er met hun data gebeurt.

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.000 mensen als gevolg van langdurige blootstellingen op het werk, bij driekwart is dit het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom heeft TNO het Stoffen Informatie Systeem ontwikkeld.

Een voorbeeld waarin samenwerking met het bedrijfsleven tot mooie innovaties op het gebied van gezondheidsonderzoek leidt.

Door verbetering van methodologieen kan medicijn ontwikkeling verbeterd en versneld worden. Lees meer over TNO's organ-on-a-chip technologie.

Het BoB project leert kinderen en volwassenen dat negatieve gevoelens er mogen zijn en hoe je hier op een goede manier mee om kunt gaan. Omgaan met trauma en heftige gevoelens door middel van spel en verhalen is de focus.

De LAMP coronatest: binnen een uur een resultaat

SDG7: Betaalbare en schone energie

SDG 7 gaat over het garanderen van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Onze unit Energietransitie werkt samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid aan een CO2-vrij energiebeleid in Nederland. We zorgen voor innovaties vanuit technisch, maatschappelijk en beleidsmatig perspectief.

Draagvlak en acceptatie van de samenleving zijn belangrijke elementen voor het slagen van de energietransitie. Wij hebben een whitepaper gemaakt over energiearmoede; hoe dit gemeten, gemonitord en bestreden kan worden vanuit beleidsperspectief.

Wij zijn een internationaal gerespecteerde partij in de windenergie-industrie. Daarom zijn wij nauw betrokken geweest bij het testen van de GE Haliade-X, de grootste windturbine ter wereld. Een turbine van deze grootte, zou voldoende energie kunnen leveren voor meer dan 16.000 huishoudens.

De ontwikkeling van zonne-energie gaat razendsnel. Belangrijk is de hoeveelheid zonnestroom je per oppervlakte kunt opwekken. Onderzoekers van TNO, TU Eindhoven en TU Delft hebben hierin wereldrecords gebroken.

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen.

Als de trend zich doorzet, hebben windmolens in 2040 bladen van 145 meter. Met langere bladen wordt bij minder wind hetzelfde vermogen geleverd als de huidige generatie windturbines.

Welke acties zijn er momenteel mogelijk om de CO₂-uitstoot flink te beperken? Die vraag staat centraal bij het aanjaagteam ‘Groene chemie, nieuwe economie’. Een initiatief waarbij we samenwerken met grote spelers in de basischemie van Zuid-Nederland.

SDG8: Fatsoenlijk werk en economische groei

De bevordering van inclusieve, duurzame economische groei en fatsoenlijk werk staat centraal bij SDG8. Enerzijds zijn hiervoor technologische innovaties nodig om de economische productiviteit te verhogen. Anderzijds zijn goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving belangrijk. Onze onderzoeksgroepen Work & Health en Sustainable Productivity werken aan oplossingen en kennis om mensen in staat te stellen zo lang en gezond, betrokken en productief mogelijk te werken.

De arbeidsmarkt verandert snel, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Samen met partners hebben we House of Skills ontwikkeld. Deze digitale tool helpt om richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen te gaan door te focussen op vaardigheden in plaats van diploma's.

We hebben de werkloosheid in Nederland aangepakt en hebben onze eerste stappen gezet om onze expertise toe te passen in Afrika ten zuiden van de Sahara, terwijl we nieuwe partnerschappen aangaan om de kansen op werk voor jongeren en vrouwen in de regio te vergroten.

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Wij onderzoeken deze veranderingen en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht en gezondheid van werknemers. Tijdens COVID-19 houden we bij wat de korte- en langetermijneffecten zijn van de lockdown voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Een exoskelet is een nieuwe technologie die de fysieke belasting van werknemers in bijvoorbeeld hun armen of onderrug kan verminderen. Wij publiceerden een position paper over exoskeletten (pdf) om inzicht te geven in de huidige stand van deze technologie.

Economische groei is belangrijk. Het halen van maatschappelijke doelen ook. En dus is Nederland op die vlakken voortdurend op zoek naar kansrijke innovaties. Vooral op regionaal niveau worden er mooie resultaten gehaald. Daarom onderzoekt TNO wat mogelijke succesfactoren zijn voor regionale innovatie-ecosystemen.

SDG9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG9 gaat over het opbouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie. Infrastructuur - in termen van mobiliteit, logistiek en het delen van kennis - is van fundamenteel belang om vooruitgang te boeken in veel van de andere SDG's.

Onze expertisegroep Mobiliteit en logistiek wil het welzijn van de samenleving en het concurrentievermogen van bedrijven verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek te bevorderen. Een andere belangrijke pijler van deze SDG, is het moderniseren van infrastructuur en het aanpassen van industrieën om ze duurzaam te maken. Binnen onze unit Energietransitie hebben we vier routes naar een duurzame en circulaire industrie ontwikkeld.

Wij hebben een van de eerste 5G-testnetwerken in Europa gelanceerd. Met de geavanceerde mogelijkheden van dit netwerk, kunnen we de innovatieambities van de telecomindustrie en andere markten ondersteunen.

De STEPWISE- en FReSMe-projecten zijn gericht op het aantonen van geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie in de ijzer- en staalindustrie, waardoor de CO2-voetafdruk van de staalproductie wordt verkleind.

Het Europese project ORCA richt zich op hybride vrachtwagens die 40 procent minder koolstofdioxide uitstoten en toch niet duurder zijn dan het traditionele vrachtwagenverkeer.

Samen met een aantal partners ontwikkelen we de Smart Data Factory voor de logistiek. Hierin wordt vastgelegd hoe logistieke informatie wereldwijd digitaal kan worden uitgewisseld en gebruikt op een uniforme, veilige en betrouwbare manier.

De transitie naar een duurzaam ecosysteem van slimme, digitale fabrieken en slimme ketens wordt een succes, als alle betrokken partijen voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo is het essentieel dat iedereen in de keten samenwerkt en direct start met digitalisering. Hiervoor is herinrichting en aanpassing van industriële processen noodzakelijk, waarbij nieuwe technologie moet worden geïmplementeerd.

Om een grootschalig platform te realiseren voor communicatie die 'smart communities' ondersteunen kunnen we gebruik maken van bestaande zogenaamde Smart Public Nodes. TNO en partners hebben de economische levensvatbaarheid hiervan onderzocht en bekeken wat ons tegenhoudt.

SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame groei is een belangrijke uitdaging voor de steden van de toekomst. Veerkrachtige steden moeten kansen bieden voor iedereen, met toegang tot adequate huisvesting, basisdiensten, vervoer en huisvesting, en daarbij de impact op het milieu wordt beperkt. Wij zijn sterk gepositioneerd om deze uitdaging aan te gaan, vanwege de diepgaande kennis van onze verschillende expertisegroepen die gecombineerd kan worden in integrale oplossingen en innovaties.

Samen met partners hebben we de TROPOMI-satelliet ontwikkeld. Deze satelliet brengt luchtvervuiling tot op stadsniveau zeer nauwkeurig in kaart. Deze informatie kan door overheden worden gebruikt om te zien of milieuregels worden nageleefd.

Wij bieden steden een geïntegreerd pakket aan instrumenten waarmee zij hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit kunnen verbeteren. Door operationele monitoring te integreren met tactische en strategische besluitvorming, biedt SUAM effectieve oplossingen voor beleidsmakers.

Samen met de Provincie Noord-Holland hebben we de paper "De maatschappelijke waarde van Smart Mobility (pdf)" gepubliceerd. Hierin leggen we uit hoe Smart Mobility kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid, en hoe het invloed heeft op de gezondheid en de vermindering van CO2-uitstoot.

Ontbossing is een van de grootste milieu-uitdagingen voor Malawi. Samen met partners hebben we Cold Bricks ontwikkeld die niet verwarmd of gestookt hoeven te worden en dus de impact op het milieu beperken. Met deze technologie stimuleren we ook lokaal ondernemerschap, vooral onder vrouwen.

TNO is er, binnen het samenwerkingsverband ‘Solar Highways’, in geslaagd om een ontwerp te maken dat de functies van geluid weren en energie opwekken optimaal combineert. Het ontwerp is vervolgens toegepast in een geluidsscherm van 400 meter lang en vijf meter hoog, met 1600 m2 aan zonnepanelen en kan vijftig huishoudens van groene stroom voorzien.

Nederland speelt wereldwijd een cruciale rol op het gebied van onderzoek naar luchtverontreiniging (stikstofdioxide) en de uitstoot van broeikasgassen (methaan). Om deze rol te kunnen blijven vervullen moet het wetenschappelijke onderzoek en de technologische innovatie op het gebied van aardobservatie versterkt worden. Dit gebeurt door middel van een nieuw samenwerkingsverband: het ‘Clear Air’ consortium.

De bouw speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de klimaatdoelen. De sector verbruikt namelijk de helft van alle grondstoffen in ons land, is goed voor 40 procent van het energieverbruik en een derde van de totale CO2-uitstoot. Omdat de helft van al het bouwmateriaal beton is, valt dus veel winst te boeken door dat te verduurzamen. TNO heeft hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld die ook nauw aansluit bij recente initiatieven van de sector, Materiaalgedreven Multicriteria Ontwerpoptimalisatie, oftewel: MIMO.

Nederland heeft door de klimaatdoelen nog 28 jaar om alle huizen en gebouwen van het gas af te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is er een versnelling nodig en TNO pleit daarom voor een andere aanpak van de energietransitie in de gebouwde omgeving, waarmee 70% van de gebouwvoorraad efficiënter, goedkoper en sneller te verduurzamen is. Dit biedt meer mogelijkheden om gericht te innoveren en op te schalen, wat kosten drukt en zekerheid biedt over de afzetmarkt.

TNO zet artificial intelligence (AI) in om verduurzaming van woningen voortvarender te laten verlopen. Waar de overheid en marktpartijen zich focussen op het maken van beschrijvende clusters, werkt TNO nu aan een AI-systeem waarbij het algoritme inschattingen maakt voor hoeveel woningen een specifieke oplossing geschikt is, waardoor aanbieders van die oplossing daar ook hun investeringen en productielijnen op kunnen afstemmen. Daardoor weten ook woningeigenaren beter waar ze aan toe zijn, wat de verduurzaming van woningen in z’n geheel versnelt.

SDG16: Vrede, rechtvaardigheid en solide instellingen

SDG16 gaat over het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen en het waarborgen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen. Binnen onze expertisegroep Defensie, veiligheid en beveiliging zetten wij onze kennis en technologie in voor veiligheid en beveiliging in de samenleving. Door technologische en gedragsinnovaties te combineren, beschermen wij degenen die ons beschermen.

Kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van cybersecurity zijn hard nodig om cybercriminelen voor te blijven en nieuwe digitale dreigingen voor te blijven. DNS Ninja en TrustTester zijn twee voorbeelden van de vele technologieën die wij op dit gebied hebben ontwikkeld.

Gedragswetenschap is een belangrijke troef om criminaliteit te bestrijden. Onze wetenschappers ondersteunen overheidsinstellingen om effectiever samen te werken bij het opsporen en aanpakken van criminaliteit.

SDG17: Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling vernieuwen

TNO innoveert in lage- en middeninkomenslanden met als doel het leven van 2 miljard mensen die onder de armoedegrens leven te verbeteren (Wereldbank, 2021). In nauwe samenwerking met partners ontwikkelen en lanceren we baanbrekende technologieën en schalen we deze op met een solide businessmodel. Onze inclusieve innovaties leiden tot ondernemerschap, werkgelegenheid en duurzame toegang tot betaalbare diensten voor de meest kwetsbare groepen. Dat is ondernemen met impact!

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen. Tevens biedt het kansen om lokaal ondernemerschap te verbeteren en armoede te verminderen. TNO creëert impact in lage-inkomens groepen. In publiek-private samenwerking ontwikkelen we innovaties met financiële en sociale impact.

Wij zijn een sleuteldeelnemer van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 'Horizon 2020'.

Laat je verder inspireren

1115 resultaten, getoond 1 t/m 5

Dit is onze tijd: Een ‘smart skin’ die je gezondheid monitort

Informatietype:
Insight
14 juni 2024
Shavini Stuart-Wijesuriya, researcher wearables bij TNO, vertelt gepassioneerd over een van onze nieuwste innovaties: de ontwikkeling van slimme elektronische ‘huid’ voor het monitoren van gezondheid.

Dit is onze tijd: TNO spin-off AIKON Health ‘ontzorgt’ de zorg bij hartfalen

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

Hoe beschermen we onze onderzeese infrastructuur? Industrie experimenteert veiligheidssystemen voor kust van Scheveningen

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2024

Energiearmoede: verhalen van bewoners

Informatietype:
Insight
12 juni 2024