Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen. Tevens biedt het kansen om lokaal ondernemerschap te verbeteren en armoede te verminderen. TNO creëert impact in lage-inkomens groepen. In publiek-private samenwerking ontwikkelen we innovaties met financiële en sociale impact.

Impact creëren

Internationale vraagstukken van de toekomst zijn de groeiende wereldbevolking naar 9 miljard mensen en de toenemende welvaart en consumptie. Hierdoor ontstaat schaarste aan voedsel, energie en grondstoffen. Mensen met de laagste inkomens in ontwikkelingslanden zullen als eerste de dupe worden van eventuele schaarste.

Het is mede onze verantwoordelijkheid om oplossingen te ontwikkelen voor dit vraagstuk en mensen die onder de armoede grens leven een beter bestaan te geven. Dit bevordert de stabiliteit en veiligheid in de wereld.

Inclusieve business

Inclusieve business is niet een simpele zaak. Er is innovatie nodig om nieuwe business proposities succesvol te realiseren in de markt voor mensen met de laagste inkomens. Enerzijds technische innovatie voor oplossingen voor onder meer energie, water en voedselvragen. Anderzijds business innovaties voor juiste marktinzichten, specifieke business modellen en opschalingsstrategieën in ontwikkelingslanden.

TNO draagt bij met technische kennis en samen met bedrijven maken we passende business modellen. We realiseren systeeminnovaties die marktgericht zijn met een sociaal en financieel duurzaam verdienmodel voor alle betrokken partijen.

Publiek-private samenwerking

Inclusieve innovaties doet TNO altijd in samenwerking met nationale en internationale bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. We hebben een goed netwerk in Afrika en Azië.