nieuws

Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

24 mei 2018

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van Horizon Europe heeft TNO, als partner van een Europees consortium, met twee studies uitvoerig onderzoek gedaan naar het concept van missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid, zijn potentiële impact en bepalende succesfactoren.

Wilt u meer weten over ons onderzoek?

Lees hier meer over Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

In de recent gepresenteerde hernieuwde Europese agenda voor onderzoek en innovatie presenteert de Europese Commissie de contouren voor de introductie van een missiegedreven beleidsaanpak in het nieuwe kaderprogramma Horizon Europe. Missies moeten een versnelling brengen in het zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen en in het realiseren van doorbraken in technologie en innovatie. Missies moeten een duidelijke richting en een tijdshorizon hebben om succesvol te kunnen zijn.

De resultaten van de eerste studie, waarvoor meer dan 200 wereldwijde missiegedreven initiatieven zijn geanalyseerd, tonen aan dat er 1) een grote variëteit in verschijningsvormen missiegedreven beleid is, 2) een duidelijke richting (directionality) en een duidelijke tijdshorizon (intentionality) kernkenmerken zijn van missiegedreven beleid, en 3) er een onderscheid te maken is tussen missies gericht op versnelling van wetenschappelijke en technologische vooruitgang (accelerators) en missies gericht op maatschappelijke uitdagingen en ‘transformatieve’ veranderingen (transformers), vaak ondersteund door accelerators.

De studie laat daarnaast zien dat missies succesvol kunnen zijn wanneer ze kunnen bouwen op bestaande initiatieven en een brede betrokkenheid van belanghebbenden kennen. Essentieel zijn heldere en bij de missie passende governancestructuren en een juiste mix van beleidsinstrumenten, met inbegrip van flankerende maatregelen, zoals regulering. Al bestaande expertise en kennis, vaak gebaseerd op eerder onderzoek en inbedding in bestaande wetenschaps- en innovatiesystemen, kunnen de kans op succes vergroten. Voor missies gericht op transformatieve verandering waarmee oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen worden gezocht, is actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, ook burgers, een voorwaarde. Dit vergroot niet alleen de legitimiteit en daarmee het draagvlak, maar biedt tevens een forum voor co-creatie.

Implementatie van missies op Europees niveau: selectie, vormgeving en governance cruciaal

Om de impact van missies in het nieuwe kaderprogramma te maximeren is het essentieel dat niet alleen de juiste missies geselecteerd worden maar ook dat vormgeving en de governance van de missies goed wordt ingericht. De impact van missies zal verschillend zijn voor de afzonderlijke lidstaten. Dit maakt dat een gefaseerde implementatie zinvol kan zijn, bijvoorbeeld door te starten met meer wetenschappelijk-georiënteerde missies, gevolgd door missies waarbij de nadruk ligt op toegepaste kennis, innovatie en marktintroductie, of een gecombineerd model.

Om een beeld te krijgen van deze potentiële impact in het nieuwe Kaderprogramma zijn in de tweede studie een aantal varianten van mogelijke missie-inbreng in Horizon Europe geanalyseerd, is een groot survey onder deelnemers aan Horizon 2020 afgenomen en zijn interviews en workshops georganiseerd. De uitkomsten van de survey en de workshops laten zien dat er een breed draagvlak bestaat voor het introduceren van missies.

Belang van missies voor Nederland

Op 7 juni 2018 publiceert de Europese Commissie haar eerste voorstellen voor Horizon Europe. Na de zomer wordt het voorstel met een selectie van missies verwacht. In het kader van De Staat van Nederland Innovatieland 2018 werkt TNO momenteel aan een nadere uitwerking van het concept en brengt in kaart welke mogelijkheden de missiegedreven beleidsaanpak voor Nederland biedt. Hiervoor kijkt TNO nadrukkelijk ook naar de Europese ontwikkelingen en de wijze waarop Nederland hierop kan aansluiten.

Expertise

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missiegedreven onderzoeks-... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.