Circulaire Economie, milieu en duurzame chemische industrie

We moeten toe naar een volledig duurzame en circulaire economie in 2050. Dat vraagt om hergebruik van materialen, werken aan een schoner milieu én minder uitstoot van CO2. Bij TNO ontwikkelen we toepassingen en maatregelen om dit te bereiken.

Duurzame en circulaire economie

In onderstaande video leggen we uit hoe TNO de maatschappij, industrieën en overheden kan helpen naar een duurzame en circulaire economie.

Het doel van het Nederlandse klimaatakkoord is 49% minder CO2-uitstoot in 2030 vergeleken met 1990. Dit is nog maar een tussenstap op weg naar 2050. Dan moet de opwarming van de aarde volgens de klimaatakkoorden van Parijs beperkt zijn tot 1,5 of 2 graden Celsius. Door bij te dragen aan de klimaatplannen maken we ons bij TNO sterk voor deze ambitieuze doelen.

Samenhang binnen én tussen systemen

Problemen met het milieu en duurzaamheid houden zich niet aan grenzen van tijd en plaats. Schadelijke stoffen die we hier uitstoten, kunnen gevolgen hebben voor mensen aan de andere kant van de wereld. En grondstoffen die we nu opmaken zijn nooit meer beschikbaar voor de generaties na ons. Daarom vragen oplossingen voor nu en de toekomst erom dat we begrijpen hoe de systemen erachter invloed hebben op elkaar.

Bij TNO kijken we daarom naar de samenhang binnen en tussen systemen. Zodat de klimaat- of milieuwinst die we op het ene vlak behalen niet ten koste gaat van de klimaat- of milieuwinst op ander gebied. Hierbij overzien we de systemen op verschillende niveaus. Van de duurzame leefomgeving tot de uitstoot van een fabriek.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Bij TNO werken we aan toepassingen om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken. Daarbij gaan we uit van de gedachte dat steden er niet alleen zijn om in te wonen, maar ook dienen als enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. We werken bijvoorbeeld aan technologieën om uit afgedankte plastics weer nieuwe kunststoffen te maken. En ook voor de bouw ontwikkelen we manieren om te verduurzamen.

Met technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg naar verdere verduurzaming. Door een complete blik op de mogelijkheden en in samenwerking met de verschillende vakgebieden binnen TNO vinden we op elke vraag het passende antwoord. Of het nu gaat om een probleem rond beleid of een technologische uitdaging.

Milieu en klimaat

Voor een gezond milieu bouwen we modellen en sensoren die de kwaliteit van de leefomgeving en industriële veiligheid in kaart brengen. Denk aan sensoren die bepaalde stoffen meten in het grondwater of de lucht. Zoals fijnstof door het verkeer, uitstoot door landbouw en microplastics. Ook bouwen we meetnetten om bronnen van overlast op te sporen, zoals schadelijke geluidshinder.

Voor het klimaat ontwikkelen we modellen om de afspraken van Parijs te meten en klimaatverandering de baas te worden. Waar ontstaan broeikasgassen, hoe ontwikkelen ze zich en wat kunnen overheden en bedrijven ertegen doen?

Met satellietmetingen onderzoeken we schadelijke uitstoot in de lucht. En voor gebruik op de grond maken we modellen en kleine sensoren die de blootstelling aan zwevende deeltjes en broeikasgassen meten en voorspellen.

Duurzame chemische industrie

Met welke grondstoffen maak je een product, hoe produceer je het en waarvoor gebruik je het? Bij TNO vinden we het belangrijk om de gehele waardeketen te verduurzamen. Met vernieuwend onderzoek in publiek-private samenwerking zetten we ons daarom in voor de verduurzaming van de chemische industrie en de producten die zij levert.

Hierdoor komen we tot andere grondstoffen, zodat de chemische industrie minder afhankelijk wordt van vervuilende energiebronnen. En helpen we maakprocessen te ontwikkelen met een hogere opbrengst en minder afval.

Ambities voor een circulaire economie

Niemand weet wat de toekomst precies gaat brengen. Maar er ligt wel het einddoel van een circulaire economie in 2050. Daarom hebben we een aantal ambities:

  • CO2-uitstoot in Nederland verminderen
  • Meer grondstoffen hergebruiken
  • Uitlaatgassen verminderen
  • 30% minder nieuwe materialen gebruiken in de bouw
  • Recyclingtechnologieën inzetten voor circulaire plastics

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

25 resultaten, getoond 1 t/m 5

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.

Onderzoek naar mogelijkheden van satellieten voor modellering stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

Een consortium van KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), TNO, CML (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), WUR (Wageningen University & Research)en RIVM onderzoekt de komende vier jaar wat de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen is bij het berekenen van de stikstofdepositie op Nederlandse natuurgebieden.

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.

Klimaat- en Energieverkenning 2022: Hogere klimaatambitie vergt snellere uitvoering en meer beleid

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Een snellere uitvoering van de bestaande plannen én formulering van aanvullend beleid zijn nodig om het Nederlandse klimaatdoel in 2030 te halen. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Lees de conclusies uit het Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2022 die vandaag werd gepubliceerd.

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022

Nederland zoekt naar oplossingen in stikstofimpasse. De knoppen om aan te draaien zitten aan de emissiekant. Dit blijkt uit TNO's recentste analyse.