Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Dat doen we met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT-)technologie.

Druk op mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. Hier komen veel verschillende activiteiten bij elkaar. Denk aan wonen, werken en recreëren. Daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving.

Dit leidt tot complexe problemen. Onder andere dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe.

Duurzame stedelijke mobiliteit en veiligheid

Onze expertisegroep heeft de ambitie om (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven te ondersteunen met:

  • het ontwerp
  • de implementatie
  • monitoring en evaluatie
  • het tijdig bijsturen en opschalen van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving

Doel hierbij is de optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

We werken veel samen met andere TNO-afdelingen en sluiten daarmee goed aan bij de TNO-strategie. Bij de expertisegroep staat kennis aan de basis. Deze kennis passen we toe met data en modellen voor kwantitatieve analyses. Uit de data en modellen halen we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee laten we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid zien. Zo bieden we beslissingsondersteunende informatie aan overheden en het bedrijfsleven (met name de industrie).

In onze tools ontsluiten we onze kennis op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Een prominent voorbeeld van onze tools is het Urban Strategy platform voor integrale stedelijke planvorming.

Laat je verder inspireren

55 resultaten, getoond 6 t/m 10

Provincie Noord-Brabant innoveert met langetermijnvisie en open blik

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Hoe kun je als provinciebestuurder innovatie slimmer inzetten om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? “Voor echt geslaagde innovatie heb je een aantal ingrediënten nodig. Een langetermijnvisie, waardevolle en gelijkwaardig partnerships, en lef om verder dan je eigen blikveld te kijken.” Onno Huiskamp, Manager Economic Innovation Team van de Provincie Noord-Brabant, in een open dialoog met TNO over inventief innoveren.

Leefbare stad: Hoe zet je stedelijke mobiliteit in voor brede welvaart?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker instrument om bredere maatschappelijke doelen in de stad te bereiken. Nieuwe wegen, tunnels of bruggen betekenen niet alleen letterlijk een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en inclusiviteit van je stad. TNO helpt beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes.

Leefbare stad: Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve uitwerking op de bereikbaarheid en veiligheid. Zonder sturing kunnen de negatieve maatschappelijke gevolgen groot zijn. TNO helpt beleidsmakers om de regie te houden zodat innovatieve platformdiensten voor de stad en alle burgers werken.

Leefbare stad: Hoe geef je optimaal ruimte aan alle stedelijke ambities?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

De forse woningbouwopgave, stevige klimaatambities, en verdere vergrijzing en urbanisatie leggen een historisch hoge druk op de mobiliteit in onze steden. Hoe benut je de toch al schaarse vierkante meters optimaal? TNO helpt beleidsmakers met heldere inzichten om vandaag de juist keuzes te kunnen maken voor de leefbare stad van morgen.

Versnelling complexe energietransitie door mobiliteitsmodellen

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Om de klimaatdoelen te bereiken neemt de druk om mobiliteit sneller te decarboniseren toe. Onder meer inzet van elektrische voertuigen vormt een belangrijk deel van de oplossing. Tegelijkertijd lopen we nu al tegen de grenzen aan van het elektriciteitsnetwerk. Alleen met heldere inzichten, samenwerking tussen energie-, industrie, woningbouw en mobiliteitsdomeinen, en slimme oplossingen die vraag en aanbod op elkaar afstemmen, kunnen overheden de complexe puzzel van de energietransitie oplossen. TNO biedt deze inzichten met geavanceerde tooling waarmee beleidsmakers vandaag de juiste keuzes kunnen maken voor morgen.