Informatietype:
Project
Thema:
Transities en transformaties
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Betere en snellere besluitvorming rond transities

Nederland staat voor grote transities. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, landbouwtransitie en mobiliteitstransitie. Dergelijke veranderingen zijn complex, onder andere omdat er zo veel partijen bij betrokken zijn. Omdat de transities samenhangen zijn hierbij vaak partijen betrokken die daarvoor nog niet met elkaar te maken hadden. Daarom is het van cruciaal belang dat er nieuwe (gezamenlijke) “spelregels” worden uitgedacht. De overheid heeft hierin een voortrekkersrol.

Transities cruciaal voor de maatschappij

Transities zijn grote systeemveranderingen en vragen om vernieuwing op technologisch en sociaal vlak (gedrag, regels, organisatievormen). En die vragen veel van de betrokken partijen. Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zijn de transities noodzakelijk.

Zo is een transitie naar circulaire economie nodig om milieuverontreiniging te voorkomen. Als we met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking om willen gaan, dan moet de zorg worden vernieuwd. Willen we de klimaatdoelen bereiken, dan moeten we onze energievoorziening ingrijpend veranderen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de opgaven waar we voor staan.

TNO faciliteert betere besluitvorming

Wij als TNO willen graag helpen om die maatschappelijke doelen te behalen. En gezien de belangrijke rol van de besluitvorming daarbij, willen wij ondersteuning bieden aan het besluitvormingsproces.

Binnen de energietransitie zijn onder andere de overheid, het bedrijfsleven, netbeheerders en energieleveranciers belangrijke besluitvormers. Wij willen besluitvormers beter in staat stellen om besluiten te nemen die transities mogelijk maken. Hiervoor moeten besluitvormers relevante kennis hebben, systeemverbanden begrijpen en een strategie kunnen ontwikkelen. Hieraan dragen we bij met de ontwikkeling van het volgende:

  • We stellen bruikbare kennis beschikbaar voor actoren en besluitvormers. Het gaat dan om kennis over techniek, het systeem, de sociale omgeving daarvan en de relaties. Dit geeft zicht op de huidige en toekomstige mogelijkheden om het systeem te veranderen.
  • Wij maken de relaties tussen afzonderlijke besluiten zichtbaar. Het besluit van de één beïnvloedt die van de ander. Een betere afstemming van die besluiten maakt een systeemverandering mogelijk.
  • Tot slot ondersteunen we besluitvormers bij het opstellen van een gezamenlijke strategie. Deze strategie bevat inhoudelijk de keuzes voor een gewenst systeem en welke besluiten, in welke volgorde, door wie moeten worden genomen.

We zetten goede stappen met de ontwikkeling van dit proces. Een goed praktijkvoorbeeld is ons advies rapport aan de Tweede Kamer over de energie infrastructuren (pdf).

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022
De investeringen van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. TNO is betrokken bij 13 gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2021
Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Door nauwer samen te werken willen TNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijvenen organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Informatietype:
Nieuws
9 april 2021
De keuzes sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO om te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en digitalisering.