Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan in energievoorziening, industriële productie en mobiliteit.
Hierbij spelen gedegen kennis van productieprocessen, emissies, het monitoren van emissies en de analyse van de effecten ervan op luchtkwaliteit en klimaat een cruciale rol.

Wij kunnen de milieubelasting van productieprocessen en productketens kwantificeren en vergelijken. TNO kan zo bedrijven en overheden helpen in hun streven naar duurzaamheid. Eveneens adviseren wij bedrijven bij strategische keuzes en brengen milieurisico's in kaart.
Technische kennis over processen stelt TNO in staat totaaloverzichten te maken van emissies van o.a. luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen. Met emissierapportages en -richtlijnen draagt TNO bij aan het emissiebeleid van nationale overheden (Nederland, Duitsland) en de Europese Unie. Ook levert ze auditeurs die landenrapportages beoordelen in het kader van het klimaatverdrag.
Daarnaast levert TNO een belangrijke bijdrage aan de internationale kennisontwikkeling ten aanzien van de effecten van emissies op luchtkwaliteit en klimaat, door middel van luchtkwaliteitsmodellering, grondobservaties en satellietdata.
Tevens adviseren wij grote gemeenten en waterschappen bij vraagstukken met betrekking tot klimaatadaptatie.

Onze expertise

 • Uitgebreide kennis van productieprocessen en productketens (variërende systeemgrenzen ) en de milieubelasting die daaruit voortkomt. Op basis hiervan ontwikkelt TNO nieuwe concepten voor duurzame productiemethoden.
 • Het adviseren van bedrijven en overheden over de mogelijkheden voor emissiebeperking en adviseren van overheden bij internationale rapportageverplichtingen (EU, UNECE, UNFCC).
 • Ondersteuning van overheden op het gebied van milieubelasting berekeningen
 • Onderzoek naar het ontstaan, de samenstelling en verspreiding van de verschillende onderdelen van fijn stof.
 • Onderzoek op het raakvlak van klimaatverandering en luchtkwaliteit op regionale schaal (bijvoorbeeld de wisselwerking van fijn stof, ozon).
 • Luchtkwaliteit van Europa beschrijven.
 • Ontwikkeling van nieuwe monitoring strategieën door het combineren van grondmeetnetdata, modellen en satellietdata.

Toepassingen en impact

Wij zijn in staat om een theoretisch kader om te zetten in praktische oplossingen voor strategische en operationele vraagstukken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ketenanalyses voor onder andere chemische, internationale concerns en Europese brancheorganisaties van verpakkingsbedrijven.
 • Kwaliteitsbeheer van de emissieregistratie.
 • Ontwikkeling van emissierichtlijnen voor de EU.
 • Europese emissieoverzichten met een gedetailleerde ruimtelijke verdeling.
 • Beheer en ontwikkeling van het LOTOS-EUROS-luchtkwaliteitsmodel dat gebruikt wordt door PBL, RIVM, KNMI en anderen.
 • Diverse luchtkwaliteitsstudies voor het Duitse ministerie van Milieu (UBA).
 • Deelname aan een groot aantal Europese netwerken en consortia rond luchtkwaliteit.
 • Gebruik van satellietdata voor een verbeterde voorspelling van luchtkwaliteit.
 • Coördinator van een consortium Klimaatadaptatie in stedelijk gebied van Kennis voor Klimaat.
 • Deelname aan Knowledge and Innovation Communities klimaat.

Nieuws

Just-in-time varen naar haven bespaart honderdduizenden ton CO2

18 oktober 2018
Als zeeschepen beter worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van ligplaatsen en zij hun snelheid daarop aanpassen, leidt dit tot substantiële besparing van brandstof en koolstofdioxide (CO2). Dit blijkt... Lees verder
Nieuws

Nieuw onderzoek toont noodzaak methaan meetprogramma aan

01 augustus 2018
Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde.... Lees verder
Nieuws

Duurzaamheidsscan voor chemische producten naar volgende fase

18 oktober 2017
Een eenvoudige tool die toch een degelijke inschatting geeft van de duurzaamheidsprestatie over de gehele levenscyclus van een chemisch product. Dat is de Sustainability Hotspot Scan. Om de tool te demonstreren,... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Jamilja van der Meulen

 • Klimaat
 • Duurzaamheid
 • Ketenanalyse
 • Emissies
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.