Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen

TNO werkt in het programma CO2-neutrale brand- en grondstoffen aan vier innovatielijnen.

Alles over waterstof

Meer weten over de belangrijke rol van waterstof in de energietransitie?

Lees meer

Waterstof

Waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. TNO werkt aan innovaties voor productie, transport en opslag van waterstof en toepassingen als brandstofcellen en gasturbines om de energietransitie te versnellen.

In dit programma wordt samengewerkt met industriele en overheidspartners via publiek private samenwerking, bijvoorbeeld in North Sea Energy, InVesta, VoltaChem, Biorizon, H-vision. Heeft u interesse om deel te nemen in een van deze PPS-en of in het onderzoeksprogramma, neem dan contact met ons op.

Traditionele brand- en grondstoffen

Waarbij de producten worden ontwikkeld uit olie, kolen en gas, met de focus op veilige, efficiënte en betrouwbare productieprocessen en -installaties. Het doel van deze innovatielijn is het realiseren van een geleidelijke uitfasering van olie, kolen en gas uit het energiesysteem, met optimaal gebruik van bestaande infrastructuur ten behoeve van een nieuw energiesysteem. Er wordt gewerkt aan productie-optimalisatie van verouderende velden, integriteit van proces installaties, hergebruik van offshore infrastructuur voor CO2 opslag en waterstofproductie, slimme technieken om lege gasvelden af te sluiten en infrastructuur te ontmantelen. Goede kennis van de ondergrond voor energietoepassingen, traditioneel olie-, zout- en gaswinning, maar in de toekomst ook voor geothermie, CO2-opslag en energie-opslag blijft belangrijk voor veilig gebruik en publieke acceptatie.

Thermochemische conversie van biomassa

Deze innovatielijn is gericht op ontwikkeling van processen voor de omzetting van biomassa in transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte, en grondstoffen voor chemie en materialen. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale verwaarding door slimme productcombinaties, met een optimale benutting van het “moleculair kapitaal” in de biomassa en biomassa als duurzame koolstofbron, en met duurzaamheid als randvoorwaarde. Cascadering, het gebruik van reststromen en het sluiten van kringlopen zijn van groot belang. Biomassa omvat o.a. reststromen uit bosbouw en landbouw, organische reststromen uit industrie en huishoudens, en zeewier. Het programma bestrijkt de hele waardeketen van biomassa grondstof (excl. teelt en oogst) tot eindproducten en omvat o.a. biomassa voorbewerking, gasvormige en vloeibare biobrandstoffen via vergassing, bioraffinage, decentrale biomassa-inzet voor warmte en elektriciteit, biochar productie en toepassing, verwaarding van lignine via pyrolyse en inzet van bioraffinageresiduen voor energieproductie.

Synthetische brand- en grondstoffen

Waarbij toekomstige CO2 neutrale producten worden ontwikkeld waarvoor in de markt beperkte alternatieven beschikbaar zijn. Denk hierbij aan zwaar transport, scheepvaart, luchtvaart en als brand-/grondstof voor de chemie. Waterstof en CO2 of syngas vormen hiervoor de basis. In het programma wordt met name gewerkt aan de efficiente en economische productie van waterstof uit electrolyse, door de ontwikkeling en het testen van verschillende electrolyse systemen en componenten. Power to Gas en Power to Liquids zijn belangrijke technologien om toekomstige volumes van duurzame electriciteit om te zetten in basisproducten voor het verduurzamen van transport en mobiliteit en als grondstof voor de chemie.

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.