Innovatieve en inclusieve regionale ontwikkeling

Op het moment is er veel aandacht voor de sociaal-economische gevolgen van de snelle technologische veranderingen wereldwijd. Daarbij gaat het niet alleen om eventuele verminderde werkgelegenheid, maar ook om de inhoud en betekenis van werk voor individuen. En om de vraag hoe de kansen op werk en maatschappelijke participatie verdeeld zijn over de arbeidsmarkt naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, regio en etnische achtergrond.

Deze ontwikkelingen nopen tot actie. De kansen van mensen met meer en minder opleiding dreigen uit elkaar te lopen. In verschillende regio’s ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om samenwerking en slimme oplossingen. Wij zien echter dat alle inspanningen van de afgelopen decennia tekort schieten in het ontwikkelen en toepassen van kennis over wat werkt en wat niet, voor wie. Juist in deze tijd waarin de taken voor participatie, jeugdbeleid en maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten zijn belegd zijn er goede mogelijkheden om innovaties te introduceren in de uitvoering: effectief en efficiënt maar vooral een lerende organisatie. Op het gebied van participatie is het daarnaast essentieel dat de gemeente, opleiders en werkgevers nauw samen werken en direct interacteren met de potentiele werknemers die op zoek zijn naar werk.

De uitvoering van participatie betreft twee kanten die nauw met elkaar samenhangen:
1) het versterken van de uitvoering en begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en
2) het faciliteren van werkgevers bij innoveren voor meer werk.

Begeleiding naar werk

In de uitvoeringspraktijk is de uitvoering van regelingen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het zijn regelingen en wetgeving die twee kanten kennen, enerzijds de kant van inkomensvoorziening (rechtmatigheid) en anderzijds de kant van begeleiding naar werk (doelmatigheid). De kennisontwikkeling en toepassing over het begeleiden van mensen naar werk is achter gebleven vanwege focus op de rechtmatigheid. Daarnaast lijkt het erop dat de kennis die er is, onvoldoende wordt benut.

Grote kansen

Het is juist die kennisontwikkeling ten behoeve van de uitvoerende professionals, waar grote kansen liggen voor gemeenten zowel wat betreft de begeleiding van de werkzoekende (vakmanschap), als wat betreft het samen werken met werkgevers bij innovaties voor een inclusieve samenleving.

Samen innoveren voor meer werk

Er wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van een ketenbenaderingen van werkgevers met verschillende drijfveren en mogelijkheden in een specifieke regio. Een dergelijke gedeelde verantwoordelijkheid en aanpak leidt tot win-win situaties, zowel voor de verschillende werkgevers, de gemeenten en niet in de laatste plaats de werkzoekende.

Samenwerking met TNO

Samen met onze partners proberen wij een mix aan maatregelen te ontwerpen en implementeren gebaseerd op evidence based practice, op uitvoerend en management niveau, van de deelnemende organisaties (vakmanschap professionals, context en regelgeving). Duurzame betrokkenheid en efficiënte monitoring en terugkoppeling van de resultaten is essentieel (lerende organisaties). We ondersteunen dit proces met verschillende instrumenten en focussen we op enkele regio’s en regionale netwerken, waarbij TNO medewerkers als direct met partners observeren en meedenken in hoe welke stappen moeten worden gedaan.

Sleutels voor succesvol Leven Lang Leren

Een Leven Lang Leren voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor kwetsbare groepen

Kwaliteit van werk onder druk

Wilt u meer informatie over onze aanpak voor inclusieve innovatie in de regio?

Download de whitepaper
Work
Contact