Bedrijfsleven en kenniswereld maken afspraken over Nederlandse opschaling waterstof en groene chemie

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem
25 juni 2021

De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben tijdens de tweede bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn de ambities uit het klimaatakkoord vertaald naar mijlpalen en acties richting 2030 en 2050 in de ‘Actieagenda Waterstof en Groene Chemie’.

Bekijk de 'Actieagenda Waterstof en Groene Chemie'

Actie-agenda

De actieagenda beschrijft wat nodig is voor de opschaling van waterstof en groene chemie. Gebaseerd op systeemanalyses en de doelen van het Klimaatakkoord, gaat de rondetafel in op de specifieke acties die nodig zijn om tot roadmaps te komen, pilots en demo’s te realiseren en om marktvraag en sluitende business cases te creëren. De gemeenschappelijke visie vanuit de rondetafel schetst ook de benodigde stappen voor kostenreductie en innovatie op het gebied van waterstof en groene chemie.

Ook kwamen de deelnemers aan de rondetafel overeen om gezamenlijk een tweede aanvraag voor het Nationaal Groeifonds uit te werken en daarmee het reeds gehonoreerde GroenvermogenNL te versterken op het gebied van verdere opschaling van waterstof en groene chemie.

“Het is mooi om te zien dat alle verschillende partijen aan deze tafel zich vandaag gezamenlijk aan de actieagenda committeren. Daarmee laten alle partijen zien dat de grote klimaatopgave die we met elkaar op te lossen hebben, unieke kansen biedt voor Nederland op het gebied van waterstof en groene chemie”, zo vatte Sandor Gaastra (Directeur-Generaal Klimaat en Energie) het belang van de actieagenda samen.

De weg naar noodzakelijke opschaling

zonneraffinaderij-1200
Zonneraffinaderij

De komende twee jaar lijken cruciaal om Nederland in de Europese kopgroep voor de opschaling van waterstof en groene chemie te positioneren. De gedeeltelijke eerste honorering van het opschalings- en innovatieprogramma GroenvermogenNL uit het Nationaal Groeifonds is warm ontvangen door alle partners en geeft een belangrijk impuls aan R&D en kleine demonstratieprojecten.

Impulsen voor grootschalige investeringen en projecten zijn tevens van belang om de potentie van waterstof en groene chemie te benutten. Hier heeft de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds vooralsnog geen financiering voor vrijgemaakt in de huidige toekenning.

De deelnemers aan de rondetafel zullen daartoe alsnog de krachten bundelen in een aanvraag in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanvraag voor de ontwikkeling van hightech productieapparatuur voor het produceren van hoogwaardige elektrolyser-componenten en systemen.

Opdracht aan de rondetafel

Tijdens de rondetafel heeft het ministerie van EZK tevens een opdracht meegegeven aan de deelnemers. Zo vraagt zij de rondetafel in een raadgevende rol voor GroenvermogenNL en om het Nationaal Waterstof Programma (NWP) te ondersteunen door als relevante sectoren gezamenlijke ontwikkelrichtingen vast te leggen en door sectorambities om te zetten in afspraken.

“Deze rondetafel brengt een diverse en representatieve groep van publieke en private partijen bij elkaar, en is daarmee een belangrijk overleg om tot breed gedragen afspraken te komen voor verdere innovatie en opschaling van waterstof en groene chemie in Nederland”, aldus Focco Vijselaar (Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie) in zijn afsluitende statement.

Over de rol van TNO

Waterstof en groene chemie zijn onmisbaar in de energie- en grondstoffentransitie, onder meer om de industrie CO2-neutraal en circulair te maken. Toegepast onderzoek is essentieel om de industriële transformatie te versnellen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 die snel dichtbij komen, te halen. Daarom ondersteunt TNO de Rondetafel Waterstof en Groene Chemie, zowel procesmatig als inhoudelijk. In dit kader is onlangs een actieagenda geformuleerd, waaraan TNO haar bijdrage levert.

Dit gebeurt enerzijds door inzet van kennis, expertise en data vanuit TNO’s Industrieel Transformatie programma zoals we nu al doen ten behoeve van industrieclusters van Rotterdam en Geleen. Anderzijds door met technologie programma’s in te zetten op de ontwikkeling en demonstratie van goedkopere waterstofproductie en nieuwe groene chemische processen. Concrete voorbeelden hiervan zijn projecten, programma’s en faciliteiten als: H-vision, North Sea Energy, VoltaChem, Biorizon, Brightsite, Faraday Lab en het Fieldlab Industrial Electrification.

“Toegepast onafhankelijk en multi-disciplinair onderzoek zal gezien de korte tijdlijnen en het sectoroverstijgende karakter van de waterstof en groene chemie roadmaps een belangrijke rol spelen. TNO staat klaar met haar kennis, expertise en organiserend vermogen om de publieke en private stakeholders te ondersteunen bij de versnelde ontwikkeling richting een klimaatneutrale industrie." Aldus Paul de Krom (CEO en Voorzitter Raad van Bestuur TNO) in zijn statement.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 6 t/m 10

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023
Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Onderzoek TNO en EBN: Waterstofopslag op zee lijkt haalbaar

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2022

Slim raam met groot energiebesparingspotentieel levert veelbelovende resultaten in eerste pilot-praktijktest

Informatietype:
Nieuws
29 juni 2022

TNO en partners werken aan nieuwe generatie elektrolysers

Informatietype:
Nieuws
26 april 2022