Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Veranderingen in taken en gevraagde vaardigheden

Thema:
Werk en gezondheid
23 juni 2022

TNO en CBS presenteerden op donderdag 23 juni de zesde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VI). In deze publicatie worden veranderingen in takenpakketten en in gevraagde vaardigheden van werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook wordt in beeld gebracht welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor werkenden en organisaties. DNA VI is een publicatie van TNO en CBS met bijdragen van onderzoekers van ROA (Universiteit Maastricht), Open Universiteit, Centerdata en SEO Economisch Onderzoek.

Veranderingen in taken en gevolgen voor werkenden

De zesde editie van DNA-VI laat zien dat de taken die werkenden uitvoeren en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de afgelopen jaren zijn veranderd; en die veranderingen zetten zich, mogelijk versneld door de COVID-19-crisis naar verwachting de komende jaren voort. Een concreet voorbeeld is het werk van monteurs. In DNA VI is specifiek gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen op veranderingen in het werk van monteurs in de agrifood- en netbeheer-sector. De resultaten laten zien dat monteurs in de toekomst steeds meer data moeten invoeren en gebruiken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden en meer moeten samenwerken met andere vakgebieden zoals leveranciers. De skills die de monteurs nu al nodig hebben blijven van belang, maar daarbij hebben monteurs meer (basale) digitale, analytische en communicatieve skills nodig.

De waarde van een arbeidsmarkt georganiseerd rond taken en vaardigheden

Uit het onderzoek in DNA VI is op te maken dat een focus op taken en vaardigheden waardevolle inzichten biedt. Meer inzicht in veranderingen in het takenpakket maakt het makkelijker om de gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden in kaart te brengen. Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen kunnen matches op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden. Werkzoekenden en werkgevers kunnen hiervan profiteren, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Zij die niet over de juiste diploma’s beschikken maar wel over de juiste vaardigheden, hebben meer kans om passend werk te vinden bij een focus op vaardigheden in plaats van op diploma’s. Werkgevers kunnen door een focus op de taken die moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde vaardigheden gemakkelijker geschikte kandidaten vinden dan wanneer ze alleen uitgaan van behaalde diploma’s. Zowel het onderwijs als werkgevers, werknemers en werkzoekenden hebben in theorie baat bij een focus op vaardigheden en taken.

Animo voor skills-paspoort hangt samen met ervaren mismatch tussen gevraagde en beschikbare vaardigheden

Informatie over de gevolgde opleiding is niet altijd voldoende om te bepalen of iemand over de juiste vaardigheden beschikt, met name als werkenden hun opleiding lang geleden hebben afgerond. Daarnaast worden vaardigheden niet alleen tijdens de opleiding opgedaan maar ook daarna, door het volgen van trainingen en cursussen naast het werk en door ervaringsleren in het werk zelf. Een skills-paspoort is een instrument om de beschikbare vaardigheden van werkenden vast te leggen. In DNA VI is gekeken naar de behoefte aan een skills-paspoort onder werkgevers en werkenden. Zowel werkgevers als werkenden is gevraagd of ze een skills-paspoort een goed idee vinden en of ze er gebruik van zouden willen maken. Met name werkenden die zelf een mismatch ervaren tussen hun eigen skills en de skills die nodig zijn voor het werk blijken positief over zo’n paspoort. Werkgevers zijn enthousiaster over dit idee als er sprake is van een mismatch van skills bij het huidige personeel.

DNA VI is een stap voorwaarts in het beter begrijpen van de rol van taken en vaardigheden als succesfactor op de arbeidsmarkt. In het symposium van 28 juni (Sociëteit de Vereeniging, Den Haag) wordt het gesprek over dit belangrijke onderwerp voortgezet met sprekers als Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom CBS), Lodewijk Asscher (oud minister SZW) en de bij DNA VI betrokken onderzoekers.

De publicatie is te vinden in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: Volume 38, Issue 2 | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 6 t/m 10

1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers ervaart ongewenste seksuele aandacht klanten 2021

Informatietype:
Nieuws
20 april 2022
In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS, die in het laatste kwartaal van 2021 is uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Inzichten onderzoek behoud en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond nu beschikbaar

Informatietype:
Nieuws
6 april 2022

In de afgelopen twee jaar onderzocht TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met vijf grote werkgevers welke maatregelen het behoud en de doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond bevorderen. In een pilotstudie die onderdeel uitmaakt van programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) kozen de werkgevers maatregelen op maat om een inclusieve organisatiecultuur in hun organisatie te realiseren. De resultaten van de pilot zijn te vinden in een rapportage. Voor werkgevers die ook aan de slag willen met inclusie, behoud en doorstroom is ook een handreiking met praktische tips en voorbeelden van maatregelen beschikbaar.

75% van de werknemers werkt - deels - weer op locatie

Informatietype:
Nieuws
9 februari 2022
Eind 2021, vlak vóór de lockdown, werkte driekwart van alle werknemers deels of volledig op locatie. Bijna 80% van de huidige thuiswerkers geeft aan ook na de pandemie veel vanuit huis te willen werken, maar dat daar zijn nog lang niet altijd afspraken over zijn gemaakt. Dit blijkt uit het NEA-COVID-19 onderzoek* van TNO onder ruim 8.000 werknemers, dat van 15 november tot en met 17 december 2021 plaatsvond.

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht

Informatietype:
Nieuws
8 februari 2022
In de monitor leercultuur van de SER en TNO wordt de Nederlandse Leercultuur in kaart gebracht. Lees over de belangrijkste over de uitkomsten.

Het skillspaspoort: mogelijke oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2022
Het skillspaspoort: een nieuwe vorm van een cv. Uit recent onderzoek door TNO en hogescholen blijkt dit nog een complexe opgave.