TNO in de media 2022

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
22 december 2022

Ieder jaar publiceren we vele rapporten en onderzoeken. Een flink deel daarvan wordt ook opgepakt door de media. Van de keren dat er aandacht is geweest voor het werk van TNO voor samenleving en markt, hebben we een kort jaaroverzicht van 2022 gemaakt.

Jaaroverzicht

Organiseren van verduurzaming

Een methode om complexe maatschappelijke transities in goede banen te leiden. Met de voeten in de klei. Dat is orchestrating innovation. Door te zorgen dat bij alle betrokken partijen de neuzen dezelfde kant op staan – van stakeholders en start-ups tot overheden en maatschappij – laat TNO innovaties daadwerkelijk slagen.

Een veilige en leefbare stad met nieuwe vervoersmiddelen

In onze visie moet het vervoer van mensen en goederen veilig, efficiënt en betrouwbaar zijn, met een zo klein mogelijke impact op leefomgeving. De grote uitdaging is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Nieuwe vervoersconcepten als elektrische stepjes of deelscooters kunnen alleen als ook de veiligheid vaststaat en het met oog voor de leefbaarheid van de stad gebeurt.

Een plek voor kernenergie

In een nieuwe studie heeft TNO de twee jaar geleden opgestelde toekomstscenario’s voor de Nederlandse energievoorziening, geactualiseerd. De studie geeft een beeld van ons toekomstig energiesysteem met onder andere het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groene waterstof en eventueel kernenergie. Eén conclusie blijft onverkort overeind: een scenario met hogere ambities leidt niet tot hogere kosten.

Ontwerpen met VR geeft snel en goedkoper resultaat

In zowel de commerciële zeevaart als bij de marine is het voltallig krijgen van een scheepsbemanning een lastige puzzel. Daarom doet TNO onderzoek naar de toekomst van een veilige civiele en militaire zeevaart met een slimme verdeling van taken tussen bemanning, de wal en de systemen. In toenemende mate worden hier robots voor gebruikt. Door meer te automatiseren en systemen slim te integreren kan ook met een kleine bemanning snel en goed worden geanticipeerd op complexe situaties op zee.

Energiearmoede inzichtelijk gemaakt

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land leeft in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Gebaseerd op cijfers van het CBS heeft TNO onderzoek gedaan naar aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in ons land. Versnelling van de energietransitie helpt in de bestrijding van dit fenomeen.

Burgeropsporing nuttig, maar wel binnen de regels

Opsporing is niet langer het exclusieve domein van de overheid. Iedereen die dat zou willen kan een bijdrage leveren. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? En hoe worden wederzijdse verwachtingen in deze samenwerking waargemaakt? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.

De eerste ervaringen van Tjark Tjin-A-Tsoi als CEO

Negen decennia TNO heeft veel gebracht, al is onze taak nooit volbracht. De uitdagingen waar we als Nederland voor staan worden complexer, maar meestal niet onoplosbaar. We hebben hiervoor ambitieuze doelen gesteld maar TNO doet en kan dit niet alleen. Samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld is hiervoor essentieel. Dit is dan ook een uitnodiging om samen met ons deze doelen voor 2030 te realiseren.

Zonnepanelen kunnen op alle mogelijke oppervlakten

Over 10 jaar wekt ons land naar verwachting 5 keer zoveel zonne-energie op dan in 2020. En in 2050 zelfs bijna 20 keer zoveel. Daarvoor is een forse uitrol van zonneparken op land en water nodig. Wij onderzoeken hoe dit mogelijk is zonder landschap, waterkwaliteit en ecologie aan te tasten.

Windenergie als waterstof aan wal brengen

De Noordzee is de eerste plek ter wereld waar als proef een waterstoffabriek op zee wordt gebouwd. Ruim tien kilometer uit de kust van Den Haag gaat de PosHYdon-installatie groene waterstof produceren uit duurzame elektriciteit, opgewekt door wind en zon. Dit is een eerste stap naar grootschalige waterstofproductie uit wind op zee.

Snelle detectie biologische wapens redt levens

Wereldwijd zien we bij militaire en civiele autoriteiten steeds meer behoefte aan de beste technologie ter voorkoming en bestrijding van en bescherming tegen aanvallen met chemische of biologische (CB-)wapens. Daarnaast zijn ze op zoek naar efficiënte methoden om die technologie operationeel in te zetten ter bescherming van mensen en materieel. Binnen TNO biedt de afdeling Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) Bescherming wetenschappelijke ondersteuning en advies over detectiesystemen, ontsmettingsoplossingen, diagnostiek en medisch-chemische tegenmaatregelen.

Detectie van emissies en broeikasgassen vanuit de ruimte

Broeikasgasuitstoot in de atmosfeer is één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering en moet daarom snel worden teruggedrongen, willen we de klimaatdoelen van 2030 halen. Dat is geen makkelijke opgave, want het blijkt lastig om de grootste vervuilers met zekerheid aan te wijzen. TNO werkt aan nieuwe satelliettechnologie die dat wél mogelijk maakt. Want hoe beter we uitstoot in kaart krijgen, hoe gerichter we actie kunnen ondernemen.

Werkgevers in een krappe arbeidsmarkt

Het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt is groot. Ruim 3 miljoen mensen hebben een onzekere arbeidsmarktpositie en 500.000 mensen moeten in 2030 omgeschoold zijn. Door de ontgroening van de beroepsbevolking en de eisen die worden gesteld aan de arbeidsmarkt door de klimaat- en energietransitie en toenemende digitalisering, is het des te urgenter. TNO pleit daarom voor een arbeidsmarkt die draait om skills. Op deze wijze wordt de arbeidsmarkt meer een draaischijf voor verandering.

CO2 afvangen uit rookgassen in strijd tegen klimaatverandering

Fossiele brand- en grondstoffen blijven voorlopig nodig in de industrie. Daarom is afvangen van CO2 nu de enige oplossing. We werken aan methoden om CO2 vroeg in het proces te verwijderen (‘pre-combustion’) of na verbranding van gas, kolen of afval uit rookgassen af te vangen (‘post-combustion’). De CO2 wordt indien mogelijk hergebruikt of ondergronds opgeslagen.

Voorzetramen van folie in de strijd tegen energiekosten

In grote steden heeft nog zo’n 20 procent van de woningvoorraad enkelglas. Maar ook op andere plekken in het land staan nog veel huizen, gebouwd vóór 1960, met dit type ramen. Ze laten veel van de warmte naar buiten ontsnappen, waardoor bewoners in de winter fors moeten stoken. Raamfolie kan veel warmteverlies voorkomen en daarmee geld besparen. TNO bedacht een voorzetraam dat eenvoudig zelf te maken is.

Microplastics zijn te voorkomen

Microplastics zijn wereldwijd in toenemende mate te vinden in het milieu en zelfs in ons lichaam. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig van bijvoorbeeld verpakkingen of autobanden en verspreiden zich via de lucht, het water en de bodem. De hoeveelheid plastics neemt fors toe, daarmee de hoeveelheid microplastics ook. Ingrijpen is noodzakelijk om onbekende toekomstige problemen, waaronder gezondheidsrisico’s, te voorkomen. Onze experts hebben berekend hoe de hoeveelheid microplastics vóór 2050 al met 70 procent kan worden teruggebracht.

Kou beïnvloedt productiviteit, maar je kunt je aanpassen

De expertisegroep Menselijke prestaties van TNO richt zich op de optimalisatie en verbetering van menselijke prestaties in uitdagende omstandigheden. Dat kan stress zijn of zware belasting, maar ook bij extreme temperaturen.

Aanpak (ultra)fijnstof richten op aantallen deeltjes, niet op gewicht

In Nederland zijn we goed op weg om de Europese fijnstofnorm te halen, maar sinds 2015 neemt de effectiviteit van de maatregelen af. Ook als we de fijnstofnorm halen, zijn de gezondheidsrisico’s daarmee niet verholpen. Cijfers laten zien dat er nog steeds aanzienlijke gezondheidsschade ontstaat door blootstelling aan fijnstof. TNO pleit daarom voor een nieuwe aanpak die meer gezondheidswinst oplevert.

Het verdienmodel van flitsbezorgers

De meest bekende digitale werkplatforms zijn Uber en Deliveroo, maar inmiddels kent bijna iedere sector haar eigen digitale werkplatforms. Een verkenning van TNO laat zien dat er grote diversiteit bestaat in sectoren waar platforms actief zijn en dat er verschillende typen platformwerkers bestaan, die onder andere de kwaliteit van het platforminkomen verschillend ervaren.

Internationale spanningen en defensie

Het behoud van onze veiligheid is essentieel voor onze vrijheid, welvaart, welzijn en democratie. Maar de geopolitieke ontwikkelingen maken duidelijk dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er ontstaan nieuwe dreigingen. Op zowel militair als economisch, politiek en informatiegebied. Europa en Nederland zijn kwetsbaarder geworden, we moeten meer voor onze eigen belangen opkomen. En de bedreigingen van onze veiligheid worden complexer doordat technologie alles met elkaar verbindt.

Hogere energieprijzen en afhankelijkheid van Russisch gas

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zoekt Europa naar manieren om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. Ten behoeve van de EZK-commissie van de Tweede Kamer stelde TNO begin juni 2022 een overzicht op van de diverse opties die Nederland heeft.

Laat je verder inspireren

947 resultaten, getoond 1 t/m 5

Jonger naar de tandarts, later minder gaatjes

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2023

Uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit blijkt dat kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen, op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes hebben dan kinderen die niet worden verwezen.

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Informatietype:
Nieuws
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT een whitepaper met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Gemeenten: ‘Behoefte aan nationale regie bij energiearmoedebeleid’

Informatietype:
Nieuws
31 mei 2023

Halfjaarlijkse monitoring TNO brengt gemeentelijke aanpak energiearmoede in beeld. Een gebrek aan nationale regie vormt voor veel gemeenten een barrière om te komen tot een middellange termijn aanpak. Lees de resultaten.