Toegepaste geowetenschappen

Thema:
Duurzame ondergrond

De expertisegroep Toegepaste geowetenschappen houdt zich bezig met de geowetenschappelijke kennis rondom duurzame energiebronnen. De focus is op veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond op het gebied van aardwarmte, de opslag, afvang en hergebruik van CO2, en efficiënte en veilige afbouw van de productie van olie en gas.

Afvang, opslag en hergebruik CO2

Het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de afname van CO2-uitstoot. Expertisegroep Applied Geosciences (AGS) heeft meer dan 20 jaar ervaring met het afvangen en ondergronds opslaan van CO2, ofwel 'Carbon Capture, Utilization & Storage' (CCUS). Voorbeelden zijn het nationale onderzoeksprogramma CATO-2 en EU FP7 CO2Remoce. We werken binnen de hele CCUS-keten, van afvang tot opslag.

Combinatie kennis en ervaring

Deze expertisegroep combineert geowetenschappelijke kennis met ervaring. We richten ons op:

  • Haalbaarheidsstudies van mogelijke locaties voor ondergrondse CO2-opslag
  • Monitoringsprogramma's en risicostudies
  • Onderzoeksprogramma's over grootschalige demonstratieprojecten, kleinschalige pilots en randvoorwaarden zoals regelgeving en inschatting van capaciteit

We richten ons daarbij op versnelling en kostenbesparing bij de overgang naar een duurzaam en CO2-uitstootvrij energiesysteem. We werken in, vaak internationale, projecten en onderzoeksprogramma’s in nauwe samenwerking met energiebedrijven en hun toeleveranciers, energie-intensieve industriële sectoren, MKB en overheden.

Een kijkje achter de schermen bij Expertisegroep Toegepaste geowetenschappen

Energie uit aardwarmte

Warmte en elektriciteit uit aardwarmte is een duurzame energiebron vol mogelijkheden. Geothermische energie kan voorzien in 5-10% van de energievraag in energie-intensieve regio's. In theorie kan 40% van het wereldenergiegebruik duurzaam geproduceerd worden door natuurlijke warmtestroming in de aarde. Wij richten ons op geothermische aquifers in sedimentaire bekkens en ‘Enhanced Geothermal Systems' (EGS). We zetten onze kennis vooral in voor:

  • Technologieontwikkeling in onderzoeksprogramma’s gericht op efficiëntere productie (bijvoorbeeld innovatie op het terrein van EGS).
  • Geothermische potentieelschattingen en haalbaarheidsstudies.
  • Monitoringprogramma's en risicostudies.
  • Technische ondersteuning van overheden en industrie inclusief MKB, in het bijzonder in grootschalige stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten en internationale samenwerking.
  • Integratie van lokaal geproduceerde warmte of elektriciteit in smart grids.

Ondergrondse energieopslag

Energiebronnen zoals wind en zon fluctueren op korte termijn (uren) en over langere perioden (seizoenen). Dat stelt eisen aan de beschikbaarheid en flexibiliteit van opslag. Opties voor grootschalige opslag worden gezocht in de ondergrond, en kunnen daarmee concurreren met ander gebruik van de ondergrond. Daarom is niet alleen de ontwikkeling van specifieke ondergrondse opslagtechnologie nodig. Maar ook een strategische afweging rondom de overige opties voor gebruik van de ondergrond.

Integratie in het energiesysteem

Een diverser energiesysteem bestaat uit onvoorspelbare bronnen, wisselende vraag en een diversiteit aan energiedragers. Dat vraagt om slimme integratie in het energiesysteem. De expertisegroep AGS ontwikkelt flexibiliteits- en integratietechnologie. De nadruk ligt daarbij op duurzaam gebruik van de ondergrond, nu en in de toekomst. Een voorbeeld is het ESTMAP-project waarin de beschikbare opslagfaciliteiten in Europa in kaart zijn gebracht. Deze zijn vervolgens gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van het Europese energiesysteem. Dit project werd 2015 en 2016 uitgevoerd voor de Europese Unie.

Optimalisatie van het reservoir

We helpen bedrijven met het ontwikkelen van putproductiestrategieën voor een maximale energiewinning. We gebruiken case-specifieke modellen om knelpunten van productiesystemen te evalueren en technieken te implementeren voor grotere efficiëntie. Voor het optimaliseren van de productie via teruggekoppelde reservoirmodellering gebruiken we rechtstreekse informatie van productiegegevens. Ook belangrijk is de beschikbaarheid van manieren om gebieden op te sporen waar nog geen energiewinning heeft plaatsgevonden. Technologieontwikkeling richt zich op opsporing en productie van zulke niet-uitgeputte gebieden.

Veilige energiewinning

Mijnbouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld de winning van olie en gas, geothermische productie en opslag van CO2. Daarbij is inzicht in de veiligheidsrisico’s, langetermijneffecten en de mogelijke gevolgen voor ander gebruik van de ondergrond van groot belang. De TNO expertisegroep AGS ontwikkelt methodieken en technologie voor risico-inschatting en monitoring.

Ontwikkelen van methode en technologie

Onze expertise ligt met name op het vlak van de modellering en interpretatie van geomechanische risico’s, zoals bodemdaling en geïnduceerde seismiciteit. Daarnaast ontwikkelen we modellen en methodieken die de kans op lekkage via boorputten inschatten. Naast de inschatting van concrete risico’s ontwikkelt TNO innovatieve productie-concepten waarmee deze risico’s zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.

Laat je verder inspireren

42 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

DME: Duurzaam gas helpt bedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen

Informatietype:
Insight
22 mei 2023

TNO heeft een methode ontwikkeld om DME heel efficiënt en goedkoop te produceren uit CO2. Een belangrijke stap van fossiel naar hernieuwbaar en het circulair maken van koolstof.

Webinar: CO2-reductie en groene koolstof in de industrie uit reststromen

Informatietype:
Evenement

Dit is de tijd om CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe kansen te creëren voor een duurzame, circulaire industrie. Ontdek tijdens het webinar welke ontwikkelingen en oplossingen er zijn. TNO-experts presenteren drie innovatieve technologieën.

Startdatum:
Locatie:
Online

Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid

Informatietype:
Nieuws
20 maart 2023

Uit onderzoek van Berenschot, Arcadis en TNO blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Om deze ontwikkelingen veilig te laten verlopen, dienen de energietransitie en de (omgevings)veiligheid nu al een plek te krijgen in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen.