Versneld de industrie verduurzamen met een TNO Green Print

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het energiegebruik, emissies van CO2 en gebruik van ruwe materialen. De industrie verduurzamen is een enorme opgave en vergt doorlopend ingrijpende beslissingen voor de korte en lange termijn. Voor het nemen van de juiste besluiten zijn niet alleen feiten en cijfers nodig, maar ook inzicht in hoe waardeketens van industriële bedrijven, hun toeleveranciers en andere betrokken partijen zich ontwikkelen.

TNO Green Print: maatwerk maakt verduurzaming mogelijk

Daarom werkt TNO samen met partners en biedt TNO kennis, innovatie en concrete oplossingen voor bedrijven, overheid en toeleveranciers. Samengevat noemen wij dat TNO Green Prints. Een TNO Green Print is een blauwdruk voor radicale vergroening van je waardeketen in de industriesector. Maatwerk: van rekenmodellen die leiden tot nieuw overheidsbeleid, opschalen van electrolyse, tot een CO2-afvang oplossing voor de chemische industrie. Alle beschikbare kennis, ervaring en innovaties worden in deze TNO Green Prints verwerkt tot een concrete aanpak. Zo kan jij bijdragen aan de versnelling van een schone industrie in 2050.

Nederlandse industrie verantwoordelijk voor helft van energiegebruik, emissies van CO2 en gebruik van ruwe materialen

Oplossing: van fossiele naar hernieuwbare energie (decarboniseren) én duurzame grondstoffen (hercarboniseren)

Veel bedrijven in de chemie en procesindustrie vragen zich af hoe hun toekomst eruit ziet en welke wegen zij moeten bewandelen om op termijn duurzaam te produceren. De grootste opgave daarbij is het overstappen van fossiele op hernieuwbare energie (decarboniseren) én gebruik van duurzame grondstoffen (hercarboniseren).

Hoe helpt TNO daarbij?

TNO helpt deze ontwikkeling te versnellen door overheden te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en regelgeving en de industrie met technologische oplossingen, kennis en toegepast onderzoek. Daarbij creëren we zogeheten collaborative businessmodellen die de overheid, beleidsmakers en managers energietransitie in staat stellen nieuwe duurzame waardeketens te vormen. Met onze “Green Prints” bieden we partijen in de industrie concrete oplossingen om verduurzaming en versnelling van de energietransitie concreet gestalte te geven.

Industriële transformatie: verduurzamen waardeketens

De industrie is van oudsher gewend te opereren op basis van fossiele grondstoffen als kolen, olie en gas. Hun bedrijfsvoering en de infrastructuur zijn daar al decennia op gebaseerd. Nu is de uitdaging is om de industrie te transformeren, energie te decarboniseren en tegelijkertijd grondstoffen te hercarboniseren. De opgave is dat de industrie producten kan blijven maken maar dan zonder schadelijke uitstoot. De transformatie naar verduurzaming betekent dat bedrijven in andere waardeketens moeten opereren dan ze gewend zijn. Toeleveranciers moeten duurzame grond- en brandstoffen leveren. Er zijn veel onzekerheden als beschikbaarheid en aanvoer van duurzame energie en grondstoffen, nieuwe wetgeving, veranderende marktvraag.

Hoe tno Green Print helpt de industrie te verduurzamen

Om dit vraagstuk het hoofd te bieden werkt TNO samen en ondersteunen we overheden, leveranciers en de industrie bij hun beleidsontwikkeling en aanpak om nieuwe duurzame waardeketens op te zetten. In dit kader creëren we een TNO Green Print met zogenaamde collaboratieve businessmodellen, kennis, technologieën, samenwerkingen en projecten waarin we de verduurzaming realiseren. Met onze Green Prints bieden we duidelijk gedefinieerde oplossingen aan beleidsmakers, managers energietransitie in de industrie.

 • TNO heeft op het gebied van duurzame energie, elektrificatie en productie waterstof afvang en hergebruik van CO2 en grondstoffen een sterke kennispositie.
 • Ook werken we in dit verband nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Europa en daarbuiten.
 • Nieuwe afvang technologie om CO2 in de industrie af te vangen dat dat eerder onmogelijk was.
 • Een technologie om plastic te recyclen en te hergebruiken.

Samenwerking overheid en industrie

Nu de infrastructuur voor elektriciteit en gas voor grootscheepse uitbreiding en vernieuwing staat, moet de overheid antwoord kunnen geven op de vele vragen die hieraan kleven. TNO adviseert hierover als onafhankelijke kennisorganisatie en ondersteunt ministeries, provincies, gemeenten en regio’s effectief beleid te voeren. Ook brengen we publieke en private partijen samen om de verduurzaming van de industrie te versnellen. Als orkestrator van innovatie helpen we overheid en industrie de handen ineen te slaan. Dat vraagt van beide partijen meer openheid. Met onze energie-experts, economen, gedragswetenschappers en andere disciplines bieden we alle kennis om de verduurzaming van de industrie te helpen versnellen.

Met een TNO Green Print pakken we jouw uitdaging aan en vinden we een oplossing op maat!

Neem contact op met Martijn de Graaff

Contact opnemen

Projecten, papers en samenwerkingen

De afgelopen periode heeft TNO met veel partijen in de industrie samengewerkt in projecten en platforms om technologie en duurzame oplossingen voor de industrie te ontwikkelen en op te schalen.

 • Met ondernemersorganisatie FME, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter hebben we het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) opgericht. Hier bieden we bedrijven praktische ondersteuning en concrete oplossingen om van fossiele brand- en grondstoffen over te schakelen naar elektrificatie.
 • In het verlengde hiervan werkt TNO met bedrijven in de maakindustrie aan het optimaliseren van electrolysers. Dat gebeurt in het Elektrolyser Makersplatform.
 • Om de energietransitie op korte termijn haalbaar en betaalbaar te houden, is de inzet van blauwe waterstof essentieel. Met onze doorbraakinnovatie SEWGS kunnen staalproducenten en raffinaderijen afgevangen CO2 uit procesgassen eenvoudig en goedkoop omzetten in blauwe waterstof.
 • Met onze kennispartner Forschungzentrum Jülich ontwikkelen we een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt die tot 2050 kan uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang. In het HY3-project onderzoeken we met onze partners nieuwe waardeketens. Waterstofproductie op de Nederlandse en Duitse Noordzee wordt dan verbonden met grote industriële clusters in beide landen.
 • De transportsector is een grootverbruiker van vooral fossiele energie. Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt slechts enkele procenten. Europese regels schrijven voor dat dit in 2030 14 procent moet zijn, waarvan 3,5% biobrandstoffen om wegtransport, scheepvaart en op termijn ook luchtvaart van betaalbare biobrandstoffen te voorzien.
 • De transformatie naar een duurzame industrie betekent systeemveranderingen. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen door klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit en andere bedreigingen. Met collaboratieve businessmodellen voor werken aan praktische toepasbare methoden om coalities van partijen te helpen de transitie vorm te geven.
 • In twee scenario’s worden toekomstbeelden geschetst voor de Nederlandse energievoorziening na 2030 en wordt inzicht gegeven wat de gevolgen zijn van de aangescherpte doelstellingen. Ze laten zien hoe een klimaatneutraal energiesysteem is te realiseren met verschillende verduurzamingsambities. Uitgangspunt is het streven naar een energiesysteem tegen de laagste kosten voor de maatschappij.
 • De energietransitie moet sneller. TNO geeft voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties aan waarmee de huidige ontwikkeling kan worden versneld. Ook is per sector vastgesteld op welke kennisvragen nog een antwoord nodig is. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.

Verhalen van onze partners

TNO Insights

Zo vormen we nieuwe waardeketens voor circulaire economie

04 juli 2022
De transitie van fossiele naar duurzame grondstoffen raakt de hele keten van chemische industrie, toeleveranciers, afvalbranche tot eindgebruikers. Geen partij kan het zich veroorloven stil te zitten dan... Lees verder
TNO Insights

Industriële energietransitie: energie én grondstoffen duurzaam maken

04 juli 2022
Voor het halen van de klimaatdoelen in 2050 is een grote rol weggelegd voor de industrie. Om die volledig duurzaam te maken zijn twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden: gebruik van duurzame energie... Lees verder
TNO Insights

Energietransitie: groeiende samenwerking overheid en industrie

23 juni 2022
De industrie moet veel sneller verduurzamen. Weliswaar is deze sector er tussen 1990 en 2020 in geslaagd de uitstoot van CO2 ten minste met 25% te verminderen, maar in absolute getallen gaat het nog steeds... Lees verder
CO2-neutrale industrie
Contact

Martijn de Graaff

 • chemie
 • formulering
 • scheiding
 • proces
 • modulair