De Nederlandse industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid. Innoveren is noodzakelijk om die positie te behouden én om aan maatschappelijke uitdagingen te werken en de maatschappij zo verder te ontwikkelen. TNO ziet het als haar taak om bij te dragen aan de vernieuwing van de industrie door verdere ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologieën. Deze technologieën zijn belangrijke bouwstenen om onder andere doelstellingen rond klimaat en energie te kunnen realiseren.

Lees de nieuwste paper

Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie

Download de paper

High Tech Industry

De industrie is een onmisbare schakel in het realiseren van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Wij helpen ze daar graag bij met onze vakkennis in de volgende focus gebieden:

  • Nanofabricage voor patroneren en metrologie in bijvoorbeeld de semiconductor industrie
  • Satellietinstrumentatie voor aardobservatie en astronomie
  • Precisie-instrumentatie voor wetenschappelijke installaties
  • Elektronica in dunne film voor een groot scala aan toepassingen van medische sensoriek tot automotive toepassingen in dashboards
  • 3D-printprocessen voor nieuwe toepassingen gericht op opschaling van printtechnologie voor seriematige fabricage
  • Quantumcomputers en quantumcommunicatie voor het versterken van rekenkracht en veilige communicatiestromen
  • Slimme materialen, bio-aromaten en elektrificatie voor een groene chemische industrie.

SMART INDUSTRY

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Slimmere machines, robots en andere onderdelen van het productieproces communiceren onderling en werken zo optimaal samen. Dat optimaliseren gebeurt niet alleen binnen bedrijven maar juist ook door samenwerking tussen verschillende bedrijven in de waardeketen. TNO stimuleert het ontwikkelen van nieuwe initiatieven dan ook door het opzetten van regionale fieldlabs waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken om Smart Industry-doelstellingen te realiseren. Door alliantievorming kunnen we oplossingen bieden voor wereldwijde vraagstukken.

STERKE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Samen met bedrijven en kennispartners bouwen we ecosystemen in de regio. We creëren rondom een platformtechnologie een sterke publiek-private samenwerking waarbij we gebruik maken van gemeenschappelijke topfaciliteiten. Door samen te werken, kunnen we meer kennis ontwikkelen en er voor zorgen dat wat we creëren sneller toepasbaar is.

Groene chemische industrie

De chemische industrie kan een enorme bijdrage leveren aan de vermindering van de Nederlandse CO2-uitstoot, en aan de verduurzaming van de maatschappij als geheel. TNO richt zich op een aantal innovatie- en implementatieprogramma’s met inzet van een slimme mix van technologieën, vormgegeven langs drie complementaire thematische lijnen die alle bijdragen aan een verduurzaming van de processen en de producten van de industrie zelf en de applicaties waarin de producten worden gebruikt:

  • Flexibiliteit in grondstoffen: Circulair & Biobased
  • Efficiënte processen door elektrificatie
  • Verbeterde product functionaliteit met polymere materialen

Deze programma’s richten zich op doorontwikkeling en implementatie van opkomende technieken zoals elektrochemische conversie, het gebruik van biobased materialen en toepassing van nanomaterialen in coatings en folies. Daarbij focussen we niet alleen op de grote multinationals, maar juist ook op de innovatieve koplopers in de chemie, waaronder veel MKB. Bovendien zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven uit andere sectoren en binnen regionale ecosystemen. Samen vormen zij immers de waardeketens van de toekomst.

Als leverancier van slimme nieuwe materialen en grondstoffen levert de chemie tevens een substantiële bijdrage aan CO₂-reductie in andere sectoren, zoals de agrofood, transport en mobiliteit, hightechindustrie en de bouw- en energiesector.


TNO Unit Industrie heeft de ambitie om de Nederlandse industrie vooruit te helpen met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen

Contact

Drs. Arnaud de Jong