Kunstmatige intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), is het vermogen van  systemen om in zekere mate intelligent gedrag te vertonen. Dat kan bijna onzichtbaar zijn, zoals in de software die suggesties van Spotify weergeeft, tot in complexe robots die naar Mars gestuurd worden en in belangrijke mate zelfstandig moeten zijn.

Voor de Nederlandse industrie betekent AI een kans om haar concurrentievermogen te versterken. Om dat te bereiken moeten AI-technologieën goed toegepast worden. Daar zit de waarde, en juist dat is de kracht van TNO.

Binnen het programma Appl.AI (Applied Artificial Intelligence) zoeken we diepgang op 2 cruciale ontwikkelingen:

Daarbij passen we AI-technologieën toe in verschillende sectoren/domeinen. Hieronder lichten we een aantal relevante trends en uitdagingen toe.

AI als ondersteuning van overheidsbesluitvorming

Uitdaging

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe vraagstukken. TNO verkent samen met overheidsinstanties de mogelijkheden om met behulp van artificiële intelligentie en datagedreven inzichten de beleidsontwikkeling en besluitvormingsprocessen te ondersteunen.

Perspectief

Datagedreven inzichten zullen ons helpen om maatschappelijke bedreigingen, risico's en kansen in een vroeg stadium te identificeren. AI kan ook worden gebruikt voor het doorzoeken en analyseren van grote hoeveelheden openbare documenten. Denk aan jurisprudentie, vergunningen en wetenschappelijke rapporten die bijdragen aan een eerlijke besluitvorming.

Bekijk het webinar 'De rol van AI in overheidsbesluitvorming'

Lees verder

Stand van de technologie

TNO werkt samen met beleidsmakers aan nieuwe kaders voor privacy, ethiek en regelgeving om een verantwoord databeleid te waarborgen. Daarnaast hebben we een methodiek ontwikkeld voor het experimenteren met deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

In een real-time omgeving doen we experimenten met nieuwe technologie op bestaande regelgeving. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat we kunnen verwachten als we nieuwe technologie gaan toepassen. Bovendien worden burgers bij de beleidsontwikkeling betrokken om de legitimiteit te vergroten. 

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de overheidssector?

Lees verder

AI helpt bij het verbeteren van de preventieve zorg

Uitdaging

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, wordt preventieve zorg steeds belangrijker. Hoe kan kunstmatige intelligentie ons bij deze uitdaging helpen? Bekijk het webinar terug over preventieve zorg en AI.

Perspectief

Het gebruik van artificial intelligence kan de zorgkwaliteit verbeteren en de kosten verlagen. Met behulp van AI beschikken zorgverleners over betere data, waarmee ze burgers kunnen helpen met persoonlijk advies en actieve ondersteuning. Het analyseren van persoonlijke data en het adviseren over gewenst gedrag, kan ons helpen gezond te blijven door onze levensstijl aan te passen. Hierdoor zal de druk op de zorg verminderen.

Stand van de technologie

  • TNO ontwikkelt privacy-by-design technologie om data veilig te kunnen delen. Lees meer over veilige data analyse in de zorg.
  • We combineren biologische, psychologische en sociale data en inzichten met AI in zorgtechnieken en expertise.
  • We onderzoeken hoe innovaties in de logistiek kunnen bijdragen aan toekomstige belevering van de zorgvraag en zorgbehoefte op thuislocaties.
  • We ontwikkelen voorspellende modellen en aanverwante interventies.
  • Wij ontwikkelen digitale biomarkers voor de diagnose van gezondheid (inclusief proxy’s).
  • We ontwerpen kennis- en datagedreven hybride-modellen en bèta apps voor diagnose en gezondheid, gericht op gedragsverandering.

Ontdek meer over de mogelijkheden van digitalisering in de zorg.

Lees verder

AI stuurt de mobiliteit en logistiek van morgen

Uitdaging

Het vervoer van zowel mensen als goederen moet op korte termijn duurzamer, veiliger en efficiënter worden ingericht. AI kan – op basis van grote hoeveelheden beschikbare data - bijdragen aan mobiliteitsoplossingen waarmee enerzijds voldaan wordt aan de nog steeds groeiende behoefte aan mobiliteit en transport en tegelijkertijd de doelstelling om dit met nul doden en emissies mogelijk te maken in de nabije toekomst.

Perspectief

AI-gestuurde autonome voertuigsystemen in complexe omgevingen kunnen zorgen voor optimale verkeersefficiency zonder ongelukken. Deze systemen kunnen de menselijke besluitvorming ondersteunen (of zelfs vervangen) bij het omgaan met grote datasets, analytische problemen of tijdgebonden taken. Ze verbeteren de kwaliteit van de besluitvorming en beperken menselijke fouten tot een minimum.

AI kan in het toenemend aanbod aan vervoers- en reismogelijkheden de reiziger ondersteunen met het maken van keuzes die hem snel, veilig en schoon van A naar B begeleiden. AI gebaseerde dataplatforms maken ‘Mobility as a service’ mogelijk waarbij individuele wensen en maatschappelijke doelen verenigbaar zijn. In de logistiek kan AI bijdragen aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en distributienetwerken.

AI gaat de basis vormen om de toenemende complexiteit van planning, routering en bundeling het hoofd te bieden. Dit kan middels geavanceerdere decision support- en monitoringssystemen, maar ook middels steeds meer autonoom opererende voertuigen en ladingdragers. AI is noodzakeljk om ‘Seamless Logistics’ en ‘Self organising Logistics’ mogelijk te maken.

Stand van de technologie

Lees alles over de mogelijkheden van digitalisering in de mobiliteit en logistiek

Lees verder

AI verhoogt efficiency in de bouw- en infrasector

Uitdaging

De bouw- en infrasector heeft behoefte aan innovatieve oplossingen die het werk in de bouw efficiënter en effectiever laten verlopen en tijdverlies en hogere kosten voorkomen.

Perspectief

Het verduurzamen van een woning is veelal maatwerk. Een complex proces waar zoveel factoren meespelen dat het voor een mens vrijwel onmogelijk is om die allemaal te overzien. Een speciaal door TNO ontwikkeld algoritme legt dwarsverbanden bloot waarmee we gegarandeerd zo efficiënt mogelijk kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de toekomst.

Hierdoor maakt AI duurzame en circulaire bouw mogelijk, tegen een marginale meerprijs. Ook het bouwproces, met name als het binnenstedelijk is, kan aan de hand van AI en real-time informatie efficiënter worden ingericht zodat ondanks de grote bouwopgave de steden leefbaar en bereikbaar blijven.

Stand van de technologie

Er wordt gewerkt aan een bouw control tower waarmee gedurende de bouwfase op basis van real-time data de aan- en afvoer op de bouwplaats efficiënt gecoördineerd kan worden. Daarmee worden onnodige kilometers gereduceerd.

Het algoritme signaleert op basis van de ingevoerde data al zaken die voor nieuwe inzichten zorgen, maar bevind zich nog in een proeffase. Omdat meer data voor betere inzichten zorgen, zoekt TNO partijen binnen de keten die zich aan willen sluiten.

Lees alles over de mogelijkheden van digitalisering in de bouw- en infrasector

Lees verder

AI biedt hogere detectienauwkeurigheid voor de industrie

Uitdaging

De uitdaging voor de toekomst is om de huidige productieprocessen radicaal te verbeteren om ruimte te creëren voor innovatie van de productie.

Perspectief

In de maakindustrie zijn digitaal beschikbare gegevens vaak afkomstig van één bron. Denk aan een camera die de positie van onderdelen doorgeeft aan een flexibele assemblagerobot. Andere voorbeelden zijn hightech industriële sensoren, die enorme hoeveelheden data genereren met veel ruis.

Hierbij kunnen AI-algoritmes de detectienauwkeurigheid aanzienlijk verbeteren. Bijvoorbeeld door stofdeeltjes in de halfgeleiderindustrie te detecteren.

Ontdek meer over de mogelijkheden van AI in de smart industry

Lees verder

Stand van de technologie

  • TNO werkt aan ambitieuze AI-oplossingen voor een storingsvrij, voorspelbare en programmeringsvrije productie.
  • TNO promoot standaarden zoals de International Data Spaces (IDS), Open Platform Communication (OPC-UA) en het gebruik van open hard-, soft-, en toolware voor AI.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de maakindustrie

Lees verder