Ons werk

Emissiemetingen aan tweewielers

De uitlaatgasemissies van brommers en snorfietsen zijn relatief hoog. Over bijna de hele linie is in stedelijk gebied de uitstoot per kilometer hoger dan die van een benzineauto. Het brandstofverbruik van brommers is gunstiger dan dat van een auto, al zijn er inmiddels zeer zuinige personenauto’s die vergelijkbare verbruiken halen.

De luchtkwaliteit in steden is nog steeds een groot probleem, dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het wegverkeer. De bijdrage van brommers en snorfietsen aan de NO2- en de fijn stof (PM10) concentraties in steden is gering, zelfs op locaties met veel brommerverkeer. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) uitgestoten door het verkeer.

Brommers kennen onderling grote verschillen in de hoeveelheid emissies en brandstofverbruik. In het algemeen zijn 2-taktbrommers meer vervuilend dan 4-taktbrommers (het begrip 2-takt of 4-takt verwijst naar de werking van de motor). De uitstoot van 2-taktbrommers is ook gevoeliger – in negatieve zin – voor opvoeren. Bromfietsen in een 25 km/u-versie (snorfietsen) hebben, door de toegepaste vormen van snelheidsbegrenzing, hogere emissies en een hoger brandstofverbruik dan 45 km/u-brommers. TNO heeft voor de verschillende voertuigklassen, wegtypen en verkeerssituaties emissiefactoren ontwikkeld. Aan de emissiefactoren voor brommers ligt een beperkte dataset ten grondslag. De bijdrage van brommers aan de overlast en luchtverontreiniging op een bepaalde locatie is  afhankelijk van het type brommers dat op een bepaalde locatie rijdt. In de gemeenten Utrecht en Amsterdam is door TNO onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het brommerpark. Hieruit blijkt dat het brommerpark vooral uit snorfietsen bestaat van een redelijk jonge leeftijd (tot 7 jaar).  Inmiddels is zo’n driekwart van de brommers en snorfietsen van het motortype 4-takt; 2-takt verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Verder is het opvallend dat een groot deel van de snorfietsen aanzienlijk harder rijdt dan de maximale constructiesnelheid van 25 km/h.

Om emissies bij de bron aan te pakken bestaat er emissiewetgeving. De wetgeving is bedoeld voor nieuwe voertuigen. Voordat een nieuw voertuigtype op de weg wordt toegelaten worden er meerdere typekeuringstesten uitgevoerd welke allen moeten voldoen aan de emissie-eisen.  Tijdens diverse metingen is gebleken dat brommers uit de praktijk vaak niet aan de huidige Europese emissienormen voldoen. In 2020 wil de Europese Commissie strengere eisen en testprocedures invoeren voor tweewielers. De Europese Commissie heeft aan TNO gevraagd om de nieuwe eisen en testen te valideren. Ook wordt onderzocht welke procedures in de toekomst toegevoegd kunnen worden naast de bestaande testen in het laboratorium, zoals het testen van emissies op de weg.

Lees meer

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.