Milieu-impact voorspellen met Next Generation Impact Assessment

De potentiële milieu-impact van innovaties in bouw en infra in een vroeg stadium van technologieontwikkeling inzichtelijk maken, in het bijzonder van innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarvoor zet TNO zich in met next generation impact assessment.

Wilt u weten wat next generation impact assessment en LCA voor u als overheid?

Neem contact op

Circulaire economie is nog onvoldoende verankerd in bestaande analyses om milieu-impact in te schatten, zoals de levenscyclusanalyse (LCA). De criteria om de impact te meten zijn in ontwikkeling en moeten toepasbaar worden gemaakt op de vier R’en: reduce, recycle, reuse en remanufacture. Door dat te realiseren, maakt TNO het mogelijk om variabelen zoals CO2-uitstoot en milieukostenindicatorwaarde (MKI) te berekenen en de gevolgen van keuzes voor de toekomst inzichtelijk te maken.

Kennis van levencyclusanalyse

Met next generation impact assessment focust TNO op de toekomst. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voor 2030 of 2050 de milieu-impact voorspellen van technologieën en innovaties, die ook nog eens in beweging zijn? Werkt de industrie aan duurzaam beton, dan moet worden doorgerekend wat het effect is van recycling en welke recyclemethoden in de veranderende wereld bestaan.

TNO combineert diepgaande kennis over levenscyclusanalyses met domeinspecifieke kennis over bijvoorbeeld de bouw, duurzaamheid en het ecosysteem. In de analyses wordt elk aspect van de circulaire economie meegenomen.

Circular Value Creation

In het Circular Value Creation programma kwantificeren en modelleren we de impact – op milieu, economisch en sociaal gebied - van circulaire en duurzame technologieën, strategieën & beleid. We richten ons op impactanalyses en waardecreatiemodellen, het verbinden met circulaire hubs en het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We richten ons op 3 transitie agenda's: bouwomgeving & infrastructuur, maakindustrie en consumptie producten. En op (inter)nationale en lokale overheden en autoriteiten zoals klanten die net zijn begonnen bij het initiëren van de transitie.

Aanpak sociale impact

Middels Social LCA analyseert TNO de sociale en sociaaleconomische effecten in de loop van de levenscyclus. Het gaat dan om de impact en omstandigheden die werknemers, consumenten, lokale gemeenschappen en de samenleving in de levenscyclus ondervinden op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsrecht (eerlijk loon, dwangarbeid, kinderarbeid), dataprivacy, veilige en gezonde leefomstandigheden en corruptie.

Gebruik makend van de Social Hotspot Database en van de Social LCA methodiek heeft TNO een aanpak ontwikkeld om de sociale en sociaaleconomische effecten in de loop van de levenscyclus te kunnen bepalen. TNO helpt bedrijven en overheden de vaak complexe sociale impact van hun handelen in kaart te brengen. Zoals bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam, die in de “Monitor Amsterdam Circulair” onderzoekt wat de effecten zijn van materiaalstromen in de stad op milieu en klimaat en sociale impact.

Optimale gebouwmilieuprestatie

Nederland streeft naar een zo groot mogelijke bijdrage van de gebouwde omgeving aan de milieu- en klimaatdoelstellingen. De optimale prestatie van een gebouw ligt in een integrale benadering van de energie-, klimaat- en milieuprestatie over de totale levensduur. Daarom werkt TNO voor zowel nieuwbouw als renovatie aan innovaties, die de energiemaatregelen helpen te optimaliseren.

Impact kwantificeren van de circulaire economie

Een circulaire economie draait om het stimuleren van hergebruik. Voor de gebouwde omgeving geeft dit een enorme uitdaging. Zo kan de levensduur wel 80 jaar zijn of zelfs langer. Ook differentiatie tussen upcycling en downcycling is een uitdaging. Asfalt kan hoogwaardig in de toplaag worden gerecycled, maar het kan ook als puin in de fundering laagwaardig worden gebruikt.

Met oplossingen die de milieu-impact van de circulaire economie kwantificeren helpt TNO overheden en grote bedrijven om onderbouwde besluiten te nemen.

Milieu-impact van nieuwe technologieën voorspellen

Investeringen in de bouw worden gemaakt voor de lange termijn. In een levenscyclusanalyse is het daarom nodig, om de milieu-impact met toekomstscenario’s te kunnen doorrekenen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de energietransitie in de modellen resulteert in zowel een toenemend gebruik van duurzame energie in 2030 en 2050, als een toename in duurzaam transport.

Ook groei in het gebruik van secundaire grondstoffen door recycling kan niet zonder meer in de levenscyclusanalyse worden meegenomen. TNO onderzoekt de effecten van nieuwe technologieën, zodat investeringen worden gebaseerd op ontwikkelingen die de bouwwereld meemaakt.

TNO Insights

Circulaire economie: zo bepaal je ook de sociale impact van een product

10 maart 2022
Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Maar terwijl we nu vooral kijken naar het milieu, wordt het hoog tijd om ook de sociale pet op te zetten. Ofwel: wat is de sociale impact van een product?... Lees verder
Circulaire Economie
Contact

Ir. Erlend Deckers