Milieu-impact voorspellen met Next Generation Impact Assessment

De potentiële milieu-impact van innovaties in bouw en infra in een vroeg stadium van technologieontwikkeling inzichtelijk maken, in het bijzonder van innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarvoor zet TNO zich in met next generation impact assessment.

Wilt u weten wat next generation impact assessment en LCA voor u als overheid?

Neem contact op

Circulaire economie is nog onvoldoende verankerd in bestaande analyses om milieu-impact in te schatten, zoals de levenscyclusanalyse (LCA). De criteria om de impact te meten zijn in ontwikkeling en moeten toepasbaar worden gemaakt op de vier R’en: reduce, recycle, reuse en remanufacture. Door dat te realiseren, maakt TNO het mogelijk om variabelen zoals CO2-uitstoot en milieukostenindicatorwaarde (MKI) te berekenen en de gevolgen van keuzes voor de toekomst inzichtelijk te maken.

Kennis van levencyclusanalyse

Met next generation impact assessment focust TNO op de toekomst. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voor 2030 of 2050 de milieu-impact voorspellen van technologieën en innovaties, die ook nog eens in beweging zijn? Werkt de industrie aan duurzaam beton, dan moet worden doorgerekend wat het effect is van recycling en welke recyclemethoden in de veranderende wereld bestaan.

TNO combineert diepgaande kennis over levenscyclusanalyses met domeinspecifieke kennis over bijvoorbeeld de bouw, duurzaamheid en het ecosysteem. In de analyses wordt elk aspect van de circulaire economie meegenomen.

Optimale gebouwmilieuprestatie

Nederland streeft naar een zo groot mogelijke bijdrage van de gebouwde omgeving aan de milieu- en klimaatdoelstellingen. De optimale prestatie van een gebouw ligt in een integrale benadering van de energie-, klimaat- en milieuprestatie over de totale levensduur. Daarom werkt TNO voor zowel nieuwbouw als renovatie aan innovaties, die de energiemaatregelen helpen te optimaliseren.

Impact kwantificeren van de circulaire economie

Een circulaire economie draait om het stimuleren van hergebruik. Voor de gebouwde omgeving geeft dit een enorme uitdaging. Zo kan de levensduur wel 80 jaar zijn of zelfs langer. Ook differentiatie tussen upcycling en downcycling is een uitdaging. Asfalt kan hoogwaardig in de toplaag worden gerecycled, maar het kan ook als puin in de fundering laagwaardig worden gebruikt.

Met oplossingen die de milieu-impact van de circulaire economie kwantificeren helpt TNO overheden en grote bedrijven om onderbouwde besluiten te nemen.

Milieu-impact van nieuwe technologieën voorspellen

Investeringen in de bouw worden gemaakt voor de lange termijn. In een levenscyclusanalyse is het daarom nodig, om de milieu-impact met toekomstscenario’s te kunnen doorrekenen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de energietransitie in de modellen resulteert in zowel een toenemend gebruik van duurzame energie in 2030 en 2050, als een toename in duurzaam transport.

Ook groei in het gebruik van secundaire grondstoffen door recycling kan niet zonder meer in de levenscyclusanalyse worden meegenomen. TNO onderzoekt de effecten van nieuwe technologieën, zodat investeringen worden gebaseerd op ontwikkelingen die de bouwwereld meemaakt.

Circulaire Economie
Contact

Ir. Erlend Deckers