Ons werk

Meten van luchtkwaliteit

TNO onderzoekt door metingen en modelberekeningen de luchtkwaliteit, de bijdrage van natuurlijke en antropogene emissies en depositie van luchtverontreiniging op ecosystemen en materialen. Ook meet en modelleert TNO de effecten van maatregelen op luchtkwaliteit.

Voor experimenteel onderzoek beschikt TNO over laboratoria en apparatuur voor monsterneming en metingen van stikstofoxiden, fijn stof (PM, EC/black carbon), broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen. Daarnaast beschikt TNO over modellen waarmee, in meer complexe gevallen, de meetstrategie beter kan worden ontwikkeld en de interpretatie kan worden versterkt.

Recente voorbeelden

Recente voorbeelden van metingen en experimenteel onderzoek zijn de volgende:

  • Meetcampagnes om de effecten op de luchtkwaliteit vast te stellen van verkeersmaatregelen om de doorstroming te bevorderen (zoals koppelen van VRI's, dynamische maximum snelheden). Hiervoor worden onder andere monitoren voor elementair koolstof ingezet;
  • Onderzoek naar de effectiviteit van het afvangen en/of verwijderen van luchtverontreiniging (fijnstof, stikstofoxiden);
  • Onderzoek naar de persoonlijke blootstelling in verschillende vervoersmodaliteiten (zoals fiets, auto, bus);
  • Onderzoek naar emissies van broeikasgassen (o.a. N2O uit bodems), van fijn stof door scheepvaart en van koolwaterstoffen door de industrie;
  • Meting van diffusie emissies vanuit industriële installaties. Een nieuwe, goedkope, methode waarbij metingen en modellen worden gecombineerd;
  • Methoden om de belasting van het oppervlaktewater vanuit de atmosfeer vast te stellen;
  • Berekeningen en metingen van de stikstof depositie in natuurgebieden om het effect van maatregelen te onderzoeken.

Contact

Ir. Marinke Wijngaard

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.