Een gezonde stad biedt een omgeving om prettig, gezond en veilig te wonen en werken, die uitnodigt tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. Maar waar liggen de uitdagingen en welke maatregelen zijn raadzaam te nemen? Hoe zijn stakeholders bij elkaar te brengen om gezamenlijk een gezonde stad vorm te geven? TNO kan daar bij helpen.

Figuur 1: Voorbeeld display Urban Strategy

Hulp bij het realiseren van I&M's programma Slimme en Gezonde stad

De gezondheid van steden is op vele manieren te verbeteren. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit en voldoende voorzieningen, wat uitnodigt tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Het door TNO ontwikkelde Urban Strategy biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van de verschillende (lokale) belangen, en het visualiseren van de impact van maatregelen.  Het ondersteunt onder andere gemeenten bij het realiseren van doelen uit het door I&M geformuleerde programma Slimme en Gezonde Stad. TNO ging aan de slag in Schiedam en Utrecht in het kader van dat programma (zie download onderaan de pagina).

Schiedam: gezonde inrichting havengebied

In het havengebied van Schiedam is Urban Strategy ingezet voor een advies aan de gemeenteraad over gezonde inrichting van het havengebied. Daarvoor is de uitgangssituatie in kaart gebracht voor een set van indicatoren. Vervolgens is een top 10 van meest veelbelovende maatregelen opgesteld in overleg met alle stakeholders, die in Urban Strategy zijn doorgerekend, zodat belanghebbenden direct de effecten van gewenste maatregelen konden zien. Op basis hiervan heeft Schiedam een verdere stap kunnen zetten voor een integraal beleid voor gezonde verstedelijking.

Versnellen van integrale ruimtelijke planvorming

Urban Strategy versnelt en stimuleert integrale ruimtelijke planvorming door informatie interactief weer te geven in kaarten en grafieken. Vervolgens kan het effect gesimuleerd worden van  gewenste ruimtelijke ingrepen op onder meer verkeer, luchtkwaliteit, geluidshinder, kosten, en gezondheid.  Door een set basis indicatoren wordt duidelijk waar wel of geen beleid nodig is. In werksessies met stakeholders kan met deze oplossingen worden gespeeld: het effect op verschillende indicatoren wordt inzichtelijk gemaakt zodat u direct kan zien of de maatregelen het voor u gewenste resultaat opleveren.

Figuur 2: Overzicht indicatoren voor een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag?

TNO helpt u graag verder in het bereiken van uw doelstellingen:
• Benchmark meting gezonde verstedelijking, inclusief een passend advies over hoe aan de slag te gaan
• Simulatie van het effect van stedelijke maatregelen in samenhang met andere belangen
• Ondersteuning van het besluitvormingsproces met verschillende belanghebbenden
• Advies over welke maatregelen effectief zijn

TNO ging aan de slag in Schiedam voor het I&M programma Slimme en gezonde stad
Contact