Diverse (technologische) ontwikkelingen hebben een grote impact op ons mobiliteitssysteem. Hierdoor veranderen de rollen en verantwoordelijkheden van overheden, bedrijven en gebruikers (zowel consumenten als bedrijven). Ook worden beleidskeuzes en investeringsbeslissingen steeds complexer. Dit vertaalt zich in een nieuw speelveld met nieuwe machtsverhoudingen. Er is nu actie nodig van alle betrokkenen om maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Whitepaper: Succesvolle mobiliteitstransitie met adaptieve reisbegeleiding.

Ontdek onze inzichten op het gebied van de mobiliteitstransitie.

Download

TNO onderzoekt wat de uitdagingen van de mobiliteitstransitie zijn. Maar ook welke kansen en risico’s het met zich meebrengt en hoe overheden in Nederland beleidsmatig op deze mobiliteitstransitie kunnen sturen. We laten zien dat de combinatie van disrupties – als digitalisering en automatisering – grote implicaties heeft voor het mobiliteitssysteem zoals wij dit nu kennen, gebruiken en financieren. Dit illustreren we in het whitepaper aan de hand van twee cases:

  • Het innovatiepotentieel van goederenvervoer over de weg wordt onderschat;
  • Congestie in de stad door automatisch rijdende auto’s. 

De bovenstaande ‘use cases’ geven goed weer dat automatisering en digitalisering grote disrupties in de mobiliteitswereld kunnen veroorzaken. Het is van belang om inzicht te verkrijgen in de mogelijke transitiepaden en hun impact te voorspellen.

Overheden, bedrijven en gebruikers bundelen hun krachten

Het is belangrijk dat overheden, bedrijven en gebruikers verder kijken dan hun eigen deelbelangen. Idealiter nemen zij verantwoordelijkheid en bundelen hun innovatiekrachten om onze omgeving leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Wij moedigen al deze partijen dan ook aan om vooruit te denken, zich een beeld te vormen van de criteria waaraan het gewenste resultaat moet voldoen en hun rol in de mobiliteitstransitie te bepalen. Dit kan alleen door met open vizier de dialoog met elkaar aan te gaan: bundel de krachten en ga samen leren!

bijdragen aan de mobiliteitstransitie

Overheden

Het sturen op de maatschappelijke doelen in de mobiliteitstransitie vraagt om een actieve rol van overheden. Inzicht in wat technologische (disruptieve) ontwikkelingen betekenen voor maatschappelijke kansen en uitdagingen én daarop anticiperen is nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid van mobiliteit. Het is zaak om nu aan de slag te gaan en met verantwoordelijkheden en maatschappelijke doelen in het vizier te gaan leren hoe het mobiliteitssysteem toekomstbestendig kan worden vormgegeven.

Gezamenlijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem vormgeven? Ontdek hoe we innovatieve
tools, kennisproducten en -instrumenten en technische innovaties inzetten.

Binnen het huidige mobiliteitslandschap zien we een verschuiving van het spoor en binnenvaart naar de weg. Ontdek waarom Self organizing logistics één van de kansen is van de mobiliteitstransitie.

Bedrijven

Publiek-privaat samenwerken leidt tot gezamenlijke kennisontwikkeling en versnelt innovatie. Het is daarbij van belang dat bedrijven worden uitgedaagd om met slimme ideeën te komen, om over de Nederlandse grenzen heen te kijken en krachten te bundelen. Dit resulteert in nieuwe veerkrachtige businessmodellen waarmee monopolies worden voorkomen en Nederlandse mobiliteits- en logistieke diensten kunnen worden ontwikkeld tot exportproduct.

Dankzij nieuwe technologieën verandert onze manier van werken, reizen en goederen vervoeren
ingrijpend. Dit zijn de kansen van bijvoorbeeld MaaS (Mobility as a Service), automatisch rijden en slimme logistiek.

Ontdek of de mobiliteitstransitie leidt tot ‘reversed modal shift’ voor goederenvervoer: van spoor en binnenvaart naar de weg?

Gebruikers

In de mobiliteitstransitie is het van belang om oog te hebben voor wat de gebruikers van mobiliteitsdiensten (zowel consumenten als bedrijven) willen en welke diensten en oplossingen aansprekend zijn voor hen. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor nieuwe ethische-, privacy- en security-gerelateerde vraagstukken en uitdagingen die de mobiliteitstransitie met zich mee brengt. Het is van belang om te sturen op ‘mobility for all’: toegankelijk, betaalbaar en eerlijk.

Ontdek hoe je als overheid, bedrijf en gebruiker gezamenlijk verantwoordelijkheid kunt nemen om de leefomgeving leefbaar, bereikbaar en veilig te houden.

Wil je meer weten?

Of wil je samen met TNO bouwen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem?

Contact opnemen
Ons werk

Mobiliteit schoner, veiliger en efficiënter inrichten - zie jij het voor je?

Om steden leefbaar en bereikbaar te houden, moeten we onze mobiliteit schoner, veiliger en efficiënter inrichten. Nieuwe technologie en trends als de energietransitie en deeleconomie gaan ons daarbij... Lees verder
Contact