Informatietype:
Project
Thema:
Maatschappelijke impact
Unit:
Mobility & Built Environment

DMI: Ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations

Status project

2023-2027

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. TNO is een van de initiatiefnemers van het DMI-ecosysteem, een publiek-privaat samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van IenW en BZK, onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel.

Samenwerking in het fysieke domein door intelligente toepassingen

De druk op de beschikbare fysieke ruimte, het verkeers- en mobiliteitssysteem, de publieke financiën maar ook het bedrijfsleven is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Verduurzaming, betaalbaarheid, bereikbaarheid en woningbouw lijken om prioriteit te vechten, maar hangen sterk samen in doelen, wederzijdse beïnvloeding en effecten.

Het Ecosysteem DMI is bedoeld om het fysieke domein van betere instrumenten en mogelijkheden te voorzien uit de digitale wereld en met die nieuwe instrumenten zowel binnen het mobiliteitsdomein als het ruimtelijk-stedenbouwkundig domein tot nieuwe oplossingen te komen.

Het DMI-ecosysteem is een platform waar data en applicaties worden uitgewisseld: informatie over logistiek, hubs, bouw, energiegebruik en luchtkwaliteit en meer. Met optimale maar maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie, worden techniek, beleid, mensen en investeringen bij elkaar gebracht, zodat bedrijven en overheden slimme en duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen en gebruiken.

Zo krijgen gemeenten een beter inzicht in hoe hun stad functioneert en verandert en zitten ook bewoners aan het stuur waar het hun eigen leefomgeving betreft. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen en daarmee markt maken.

TNO stelt Urban Strategy tool beschikbaar

TNO stelt de functionaliteit van Urban Strategy open voor het DMI-ecosysteem. Deze tool is een Digital Twin platform van een stad. Hierdoor wordt versnelling gebracht in de ontwikkeling en toepassing van Digital Twins voor stedelijke gebieden.

Naast het openstellen van de bestaande bouwstenen, wordt aanvullende functionaliteit ontwikkeld om veilige data uitwisseling tussen partijen in het ecosysteem mogelijk te maken. Door het gebruik van onder andere federated technologie, houden data-eigenaren controle over de eigen data. Hiermee verlagen we de drempel voor samenwerking tussen publieke en private partijen in het ecosysteem.

De technologie wordt getoetst in verschillende use cases. Hierdoor wordt geborgd dat de technologie aansluit op de praktijk van de gebruikers.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2030 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. Dit vraagt om publiek-private samenwerking en coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie.

Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld. De Nederlandse Rijksoverheid investeert 85 miljoen in dit project over de totale looptijd van 5 jaar. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.

DMI draagt bij aan een brede maatschappelijke welvaart, een duurzaam en toekomstbestendig Nederland met sterke steden, die in een ruimer binnenstedelijk woningaanbod kunnen voorzien en een sterke IT-industrie. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze.

Laat je verder inspireren

1259 resultaten, getoond 1 t/m 5

Dit is onze tijd: Een ‘smart skin’ die je gezondheid monitort

Informatietype:
Insight
14 juni 2024
Shavini Stuart-Wijesuriya, researcher wearables bij TNO, vertelt gepassioneerd over een van onze nieuwste innovaties: de ontwikkeling van slimme elektronische ‘huid’ voor het monitoren van gezondheid.

Dit is onze tijd: TNO spin-off AIKON Health ‘ontzorgt’ de zorg bij hartfalen

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

Hoe beschermen we onze onderzeese infrastructuur? Industrie experimenteert veiligheidssystemen voor kust van Scheveningen

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2024

Energiearmoede: verhalen van bewoners

Informatietype:
Insight
12 juni 2024