In opdracht van de Nationale Politie, het Ministerie van Veiligheid van Justitie en de vakorganisaties  onderzocht TNO het langdurige arbeidsverzuim in vijf politie-eenheden en bij de Dienst ICT. Uit de rapportage blijkt dat de aanpak en registratie van langdurig verzuim in de voormalige politiekorpsen en huidige eenheden van de politie onvoldoende op orde was en is. 

De onderzoekers constateren dat de toegankelijkheid en volledigheid van de aangeleverde langdurig verzuimdossiers ernstig onvoldoende zijn. Zo duurt 13% van het langdurige verzuim bij de politie langer dan 2 jaar (wettelijke termijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter), met uitschieters tot 14 jaar. Verplichtingen en termijnen uit de wet worden over de gehele linie onvoldoende nagekomen. Het UWV legt dan ook regelmatig loonsancties op aan de politie. Naast het persoonlijke leed van betrokkenen leidt dit ook tot een grote economische last voor de politieorganisatie.
Op 6 november 2014 heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de TNO rapportage aan de Tweede Kamer aangeboden. Opstelten geeft in zijn beleidsreactie aan welke maatregelen op de korte en lange termijn getroffen worden. Zo komt er een uniform, landelijk verzuimbeleid en richt elke politie-eenheid een zorgloket in waar medewerkers terecht kunnen met hun zorgvragen.

Doelgericht beleid

Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de omvang en achtergronden van het langdurig arbeidsverzuim bij de politie. Zo kan er doelgericht beleid worden ontwikkeld op basis waarvan passende preventie- en interventiestrategieën kunnen worden voorgesteld. De politie wil een goed werkgever zijn die haar medewerkers optimaal begeleidt bij ziekteverzuim. Dit komt ten goede aan een snelle re-integratie van de medewerker en aan de algemene inzetbaarheid binnen de politieorganisatie.

TNO bestudeerde geanonimiseerde personeelsdossiers van alle werknemers die langer dan drie maanden verzuimden. Hun medische dossiers waren niet bij dit onderzoek betrokken. In totaal trof TNO 1280 gevallen van langdurig verzuim aan. Daarvan zijn 982 dossiers nader onderzocht.

Contact

Dr. Victor Kallen

  • Stress
  • Neurobiologie
  • Psychofysiologie
  • Psychiatrie
  • Depressie