Om de energietransitie te laten slagen en in 2050 helemaal vrij te zijn van schadelijke CO2-uitstoot is veel onderzoek en denkwerk nodig. TNO heeft geavanceerde rekenmodellen ontwikkeld om toekomstscenario’s door te rekenen. Die helpen beleidsmakers de juiste keuzes te maken.

Deze computermodellen kunnen de toekomst niet voorspellen. Daarvoor zijn de onzekerheden op termijn te groot, zowel positief als negatief. Over een paar jaar kan er een nu nog kansloos geachte technologie ineens voor een doorbraak zorgen. Andersom sneuvelt een veelbelovende techniek doordat deze door een andere is achterhaald of dat de consument geen geld voor over heeft.

Mondiale blik

We voeden onze modellen met alle denkbare gegevens: de laatste stand van de techniek, technologieën die hier of elders ter wereld in ontwikkeling zijn, bewegingen op de markt, veranderende wensen van bedrijf en consument en alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op de energietransitie. Want de dit vraagstuk is als geen ander grensoverschrijdend en vraagt om een mondiale blik.

Alles hang met alles samen

De complexiteit van deze materie valt met één voorbeeld al te illustreren: het hergebruik van CO2. Voor alleen al het kunnen rijden en vliegen blijft koolstof in de vorm van brandstof nog lang nodig. Ook is koolstof onmisbaar als basis voor plastics. De vraag is of en hoe CO2 hiervoor een alternatief is. Is er voldoende CO2 beschikbaar, hoeveel energie kost het om CO2 om te zetten in welke producten en kan dat met duurzaam opgewekte energie. Alles hangt met alles samen. Daarom zijn er modellen nodig die alle factoren met elkaar in verband kunnen brengen, om op basis daarvan goede beslissingen te nemen.

Kennis van techniek, markt, beleid

TNO beschikt over computermodellen voor de mondiale energievoorziening, TIAM-ECN. Voor de Nederlandse energiehuishouding hebben we een zeer gedetailleerd rekenmodel. Daarmee rekenen we door welke effecten maatregelen van de overheid hebben in alle geledingen van de samenleving. Het unieke van onze kennis is het kunnen combineren van technologische kennis met ontwikkelingen in de markt en overheidsbeleid. Zo weten we van windturbines alles van de huidige en komende modellen, capaciteit, hoogte, rendement, maar ook kostenontwikkelingen. Dat maakt de blik op de toekomst, met alle onvoorspelbaarheden, scherper.

Buitenland bepaalt onze toekomst

Onze kennis ontwikkelen en delen we met onderzoeksinstellingen en bedrijven in ons land en daarbuiten. In Europese projecten leren andere landen van ons en wij van hen. Het is interessant te zien welke maatregelen in het buitenland tot welke effecten leiden en of die hier ook nuttig kunnen zijn. China heeft als producent van zonnepanelen de markt hier veranderd en prijzen naar beneden gebracht. Wat zijn de gevolgen wanneer een land als India of een continent als Afrika het roer ineens drastische omgooit, voor ons land? De toekomst van onze energievoorziening wordt voor een groot deel in het buitenland bepaald. Ons onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Roadmap

Systeemtransitie

De energietransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij TNO uiteenlopende expertises gecombineerd in stelling brengt. Het gaat om veel meer dan alleen technologische oplossingen, want de... Lees verder
Kennis

De sociale aspecten van de energietransitie

TNO ontwikkelt kennis over het betrekken en motiveren van mensen en over vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, tussen bedrijven en omwonenden en tussen consumenten onderling. Dat inzicht... Lees verder
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Contact

Dr. Bob van der Zwaan

  • Sustainable Energy Technology