Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken staan van hybride energiesystemen, waarbij we verschillende fossiele en duurzame bronnen gecombineerd inzetten. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

Bedrijven en overheden vragen ons hiervoor technologie en kennis aan te leveren. We doen al jaren onderzoek naar duurzame, en op weg daar naartoe hybride, energiesystemen. In onze energievisie 2030 ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’, die we in september 2016 hebben gepubliceerd, laten we zien hoe hybride systemen een schakel kunnen vormen naar een duurzame toekomst.  We geven hierin aan welke kansen ons land heeft en welke acties nodig zijn om alle klimaatdoelstellingen te bereiken die nationaal, binnen de EU en internationaal zijn afgesproken voor de jaren 2020, 2030 en 2050.

Nederland sterk gepositioneerd

Ons land heeft een aantal sterke punten om een rol van betekenis te spelen in de energietransitie. Denk aan onze strategische ligging, hoogwaardige infrastructuur, sterke sectoren maritiem, offshore en chemie, langdurige kennis en ervaring met aardgas, traditie in samenwerking over domeinen heen. De rol van Nederland ligt daarbij vooral op het gebied van transport, conversie en handel van duurzame energie. Ook aanleg, beheer en onderhoud van een grootschalige energie-infrastructuur op de Noordzee biedt kansen. Onze sterke positie in fossiele grondstoffen moeten we inzetten voor technologie en infrastructuur van duurzame toepassingen en daarmee de energietransitie versnellen.

Onze speerpunten

TNO heeft acht speerpunten geformuleerd voor de komende periode:

  • een gebouwde omgeving die energie produceert
  • elektrificatie van de procesindustrie
  • innovaties voor duurzaam en schoon transport over weg en water
  • de Noordzee als kraamkamer voor duurzame offshore energie
  • het integreren van huidige energiesystemen tot een betrouwbaar en betaalbaar geheel
  • de ondergrond als bron (aardwarmte) en buffer (CCS) van duurzame energie
  • de inzet van gas als ondersteuning van de energietransitie
  • sociale innovatie: wet- en regelgeving, bestuurlijke vernieuwing, nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen

Samenwerking cruciaal

Samenwerking, nationaal en internationaal, over domeinen heen, tussen kennisorganisaties, bedrijven en overheden is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. Als TNO zullen we innovaties ondersteunen vanuit onze labs, maar zeker ook in de praktijk met proeftuinen als field labs en living labs. Dit alles zet de beoogde transitie in een hogere versnelling.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Accelerating the energy transition

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.