Circulariteit & Duurzaamheid Impact

Thema:
Milieu en duurzaamheid

Klimaatverandering, circulariteit en duurzaamheid zijn grote ecologische en economische uitdagingen voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving. Binnen de onderzoeksgroep Circulariteit & Duurzaamheid Impact/Circularity & Sustainability Impact helpen we deze uitdagingen aan te pakken door onze gedetailleerde technische kennis van industriële processen en systemen te combineren en te koppelen aan nieuwe en bestaande modellen en impacttools.

De missie van Circulariteit & Duurzaamheid Impact is om, vanuit een systeemperspectief, onafhankelijke, nieuwe en brede inzichten te leveren teneinde de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen en de urgentie daarvan te onderstrepen: er moet nu actie worden ondernomen, zodat toekomstige generaties gelukkig en gezond kunnen leven binnen de grenzen van de planeet.

We zijn gespecialiseerd in het omzetten van kennis over materialen, waardeketens, macro-economische systemen en emissies in praktische oplossingen voor milieuproblemen. We beoordelen wat de invloed is van economische, sociale en technologische veranderingen op de energievoorziening, industriële productie, de bebouwde omgeving, mobiliteit en het gebruik van circulaire plastics. Om uitvoering te geven aan onze missie, zijn we actief in de volgende domeinen:

In een circulaire economie zijn afval en grondstoffen in balans, waarbij bestaande producten en gebruikte grondstoffen binnen de kringloop blijven. Bij TNO werken we aan toepassingen om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Met technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg om duurzamer te worden.

We kwantificeren en modelleren de impact van de circulaire economie en richten ons daarbij op verschillende sectoren, zoals de chemie- en raffinagesector, technologieën voor hernieuwbare energie, de (hightech) industrie, conversietechnologieën voor biomassa(-afval), en bouw en infrastructuur.

We combineren de ecologische, economische en sociale effecten van circulaire en duurzame technologieën, strategieën en beleid om daarmee het bedrijfsleven en lokale en nationale overheden van dienst te zijn. Door uitgebreid te kijken naar de mogelijkheden en samen te werken met de verschillende disciplines binnen TNO, vinden we een passend antwoord op elke vraag, of het nu gaat om een beleidsdilemma of een technologische uitdaging.

In de toekomst willen we een stabiel, voor iedereen beschikbaar en duurzaam energiesysteem. Om dit mogelijk te maken en de toenemende klimaatverandering tegen te gaan, dient de transitie naar een emissievrije energievoorziening te worden versneld. Daarom concentreren we ons op het gebruik van een mix van nieuwe technologieën, zoals energie uit zon, wind en planten, en aardwarmte.

We houden ons ook bezig met het ontwikkelen van schone manieren om energie op te slaan, zoals groene waterstof, en het waarborgen van een betrouwbare energie-infrastructuur. Daarnaast ontwerpen we plannen voor een energiesysteem dat betrouwbaar, goed toegankelijk en milieuvriendelijk is. Hiervoor modelleren we nieuwe technologieën en methoden, waaronder elektrificatie, CCS en CCU.

Bij Circulariteit & Duurzaamheid Impact ondersteunen we de versnelling van de systeemtransitie naar een duurzame kunststofketen door het maken van onafhankelijke milieu- en technisch-economische beoordelingen voor overheden, organisaties en bedrijven. We zijn innovatief in het herontwerpen van plastic producten en het ontwikkelen van recyclingtechnologieën.

Daarnaast analyseren we bestaande en toekomstige waardeketens op basis van de productie, het gebruik en de recycling van plastics – inclusief de plastic-kwaliteit. Ook pakken we de schaduwzijde van plastics aan door het uitwerken van mitigatiestrategieën om deze negatieve gevolgen te beperken.

Bestaande instrumenten voor effectbeoordeling worden toegepast op materialen en plastics in gebouwen en infrastructuur. Met de ontwikkeling en toepassing van de methodiek voor aanbestedingsprocedures voor bestrating/wegen zijn zeer belangrijke stappen gezet.

Bij het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050 speelt de industrie een cruciale rol, omdat veel factoren verband houden met duurzame verandering. In de volledige verduurzaming van de industrie spelen er twee belangrijke, onderling samenhangende factoren: duurzame energie en de recycling van grondstoffen. De procesindustrie en de chemische industrie staan voor de uitdaging om in de toekomst waardevolle producten te blijven maken op een volledig duurzame manier.

Binnen Circulariteit & Duurzaamheid Impact richten we ons op – en werken we samen met – de hightech-industrie om veranderingen op het gebied van elektronica, transport en verpakkingen te faciliteren. We bieden expertise op het gebied van circulariteit en bedrijfsmodellen voor duurzame verandering op maat.

De energietransitie gaat hand in hand met de materiaaltransitie. Aangezien grondstoffen steeds schaarser worden en zeer vervuilend zijn voor het milieu, streeft Circulariteit & Duurzaamheid Impact naar optimalisatie van het materiaalgebruik, meer recycling en vermindering van afval. Het doel is om de impact op het milieu te minimaliseren, grondstoffen te behouden en een veerkrachtiger economisch model te creëren.

Onderzoeksterreinen rondom circulariteit en duurzaamheid

Onderzoekers van de impact van circulariteit en duurzaamheid worden gezien als detectives, als spinnen in het web en als regisseurs van innovatie. Circulariteit & Duurzaamheid Impact werkt op acht verschillende terreinen. Ten eerste het kwantificeren van de impact op het gebied van recyclingtechnologieën, (micro)plastics, bouw en infrastructuur, brandstoffen en batterijen, en hernieuwbare elektronica. Ten tweede doet Circulariteit & Duurzaamheid Impact onderzoek naar een systematische aanpak van allerlei onderwerpen, van water tot warmte tot natuur. Ten derde investeren we in het plasmalab in Geleen om te werken aan plasmachemie. Daarnaast is er een focus op communicatie naar de buitenwereld door het geven van beleidsadvies en ondersteuning van producenten of het verspreiden van wetenschappelijke communicatie via openbare documenten. Bovendien werkt Circulariteit & Duurzaamheid Impact aan een ‘afvalladder’ of afvalhiërarchie middels de theorie van de 7 R’s, om te begrijpen hoe afval kan worden geminimaliseerd. Dat is belangrijk voor het werk op de laatste twee terreinen, namelijk geïntegreerde effectbeoordelingen zoals LCA’s, en beschouwing van de hele (online) waardeketen wereldwijd.

Soorten kennis

Onze interne expertise bij Circulariteit & Duurzaamheid Impact omvat oplossingen voor hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van grondstoffen en inzicht in het internationale beleid, waardoor we doelgericht advies kunnen geven aan overheden, ngo’s en bedrijven. Deze veelzijdige kennis is niet alleen zeer geavanceerd maar ook goed toepasbaar en biedt strategische ondersteuning in diverse sectoren. Bij Circulariteit & Duurzaamheid Impact zijn we er trots op om aanpasbare en impactvolle oplossingen te leveren voor een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.

  1. Milieueffectbeoordelingen
    Naarmate de aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering toeneemt, wordt het steeds noodzakelijker om hierin zowel kwalitatief als kwantitatief te adviseren. Circulariteit & Duurzaamheid Impact ontwikkelt methoden voor levenscyclusanalyse en modelleert de gevolgen van circulaire strategieën op economisch, technologisch en maatschappelijk niveau. We kunnen indicatoren opnemen voor circulariteit, schaarste en kriticiteit van hulpbronnen, luchtkwaliteit, biodiversiteit, menselijk welzijn, en veilig en duurzaam ontwerpen. Door verschillende modelleringskaders te combineren, kunnen we een combinatie van macro- en micro-analyse van complexe systemen aanbieden.
  2. Materiaalstromen en -voorraden 
    Bij Circulariteit & Duurzaamheid Impact werken we met bestaande methoden, waaronder dynamische voorraadmodellering, materiaalstroomanalyse en geïntegreerde beoordelingsmodellen, die we integreren om inzicht te krijgen in de volledige waardeketen. Deze modellen kunnen worden gebruikt om milieueffecten op macro-economisch niveau te beoordelen. Strategieën voor een circulaire economie kunnen goed en grondig worden beoordeeld, voor de gehele waardeketen en op systeemniveau.
  3. Prognoses 
    Met prognosetechnieken gericht op technologie, maatschappij en de voetafdruk van bedrijven kan Circulariteit & Duurzaamheid Impact de energie- en materiaaltransitie via toekomstscenario’s voorspellen en begeleiden. Prognoses omvatten (i) voorspellingen van technologieontwikkeling van lab naar industriële schaal, (ii) technologisch leren nadat een technologie op de markt is gekomen en (iii) de impact van veranderingen in toekomstige energie- en materiaalstromen. In het beleid moeten voorspellingen van de technologische transitie echter gecombineerd worden met menselijk gedrag om tot fundamentele veranderingen te komen. Alleen zo kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op en laten we samen de route naar duurzame innovatie verkennen.

Laat je verder inspireren

90 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

TNO opent testlab voor volgende generatie batterijtechnologie

Informatietype:
Nieuws
13 mei 2024

Biopolymeren ontwikkelen met machine learning

Informatietype:
Artikel

TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

Informatietype:
Insight
22 april 2024

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024