Naar een CO2-neutrale industrie

ECN part of TNO ontwikkelt oplossingen om de energiehuishouding van de industrie te verduurzamen door gebruik van onder meer warmtepompen, afvang van CO2 en ultra-diepe geothermie. Daarnaast werken we aan nieuwe energiebesparende productieprocessen die veel minder CO2 uitstoten.

Industriële warmte

Sectoren als chemie, papier en voeding gebruiken gasgestookte stoomsystemen om in hun warmtevraag op tot 200 graden Celsius te voorzien. ECN part of TNO ontwikkelt samen met technologieleveranciers en eindgebruikers warmtepomptechnologieën voor industriële toepassingen. Door de lage temperatuur restwarmte op te waarderen tot de gevraagde procestemperatuur middels warmtepompen en opnieuw in te zetten in het bedrijf wordt de warmtehuishouding veel energiezuiniger. Dubbele winst is er wanneer de warmtepomp wordt aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit. Dan is de CO2-uitstoot voor de warmtevoorziening tot nul gereduceerd. De industrie slaat twee vliegen in één klap: bedrijven dragen bij aan verduurzaming van de warmtehuishouding en besparen tegelijk energie en dus geld.

Elektrificatie

ECN part of TNO is onder meer via VoltaChem actief in een reeks van nationale en internationale projecten om een versnelling van de elektrificatie van de industrie te bewerkstelligen. Daarbij werken we samen met bedrijven, universiteiten en andere kennisinstituten. Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken. We werken aan baanbrekende technologieën als elektrolysers, omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen en chemicaliën (Power2Hydrogen), omzetting van elektriciteit in warmte (Power2Heat) en directe elektrochemische conversie naar chemicaliën (Power2Chemicals). Bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën is een extra opgave het inpassen van het sterk fluctuerende aanbod van hernieuwbare elektriciteit in het industriële proces.

Energie en grondstoffen efficiënt gebruiken

Veel industriële processen zijn inefficiënt met gebruik van energie en grondstoffen. ECN part of TNO werkt daarom aan efficiëntere conversie- en scheidingstechnologieën om op deze manier een zo hoog mogelijke omzetting van de grondstoffen in product te verkrijgen, met zo een zo klein mogelijk energieverlies. De nadruk ligt op het ontwikkelen van methodes waarbij reactie en scheiding worden gecombineerd in één reactor. Sleuteltechnologieën hiervoor zijn membranen en adsorbentia. Verder werken we ook aan nieuwe scheidingstechnologieën gebaseerd op ionenwisseling en elektrisch aangedreven scheidingen, voor met name het terugwinnen van reststoffen. Dat draagt bij aan een circulaire economie, bespaart veel energie en dringt de uitstoot van CO2 terug. We dragen veelbelovende technologieën na succesvolle labtesten en vervolgens pilots over aan het bedrijfsleven. De uiteindelijke toepassing van onze kennis in processen draagt bij aan de verduurzaming van de industrie en biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwkomers op de markt.

Afvang, gebruik en opslag van CO2

De energie-intensieve sector, met name staal, cement, raffinage en de (petro)chemische industrie, zal nog lang afhankelijk zijn van fossiele grond- en brandstoffen, en dus nog lange tijd grote hoeveelheden CO2 produceren. Om tot een duurzame, klimaatneutrale energie huishouding te komen is afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS) daarom essentieel. We werken voor en met industriële partijen en wetenschappelijke instellingen aan de  verdere verbetering en brede uitrol van technieken die binnen afzienbare tijd op de markt kunnen komen. Onze industriële partners uit de sectoren staal, cement en raffinage, en hun toeleveranciers spelen hierbij een belangrijke rol.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.